ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

profiterole

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *profiterole*, -profiterole-

profiterole ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
profiterole (n.) เค้กชิ้นเล็กกลมๆ Syn. cream puff
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think someone had a bit too much icing sugar on their profiteroles.เขาอยู่บนเวที ถ้าจะมารับก็มาได้เลยนะครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า profiterole
Back to top