ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

profit-sharing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *profit-sharing*, -profit-sharing-

profit-sharing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
profit-sharing (n.) ระบบการแบ่งปันผลกำไรให้กับลูกจ้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
profit-sharingการแบ่งผลกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Profit-sharingระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับลูกจ้าง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We also have a very nice profit-sharing plan.เรามีแผนการเตรียมไว้ให้คุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า profit-sharing
Back to top