ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prizwinning

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prizwinning*, -prizwinning-

prizwinning ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prizwinning (adj.) ซึ่งชนะรางวัล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prizwinning
Back to top