ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pretendedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pretendedly*, -pretendedly-

pretendedly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pretendedly (adv.) อย่างเสแสร้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pretendedly
Back to top