ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pram

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pram*, -pram-

pram ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pram (n.) รถเข็นเด็ก Syn. baby carriage
pram (n.) เรือเล็กท้องแบน
English-Thai: HOPE Dictionary
pram(แพรม) n. = perambulator (ดู) ,รถเข็นส่งนม,เรือเล็กท้องแบน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One of them a guy named Timothy Pram actually read the book twice.1 ในนั้น - - เป็นชายชื่อ ทิโมธี พราม
Do you have any idea where we can find Timothy Pram?คุณพอจะทราบไหมว่าจะพบทิโมที พรามได้ที่ไหน
Leader Pramod Juntasa was found dead in his pool last night.นายใหญ่ ปราโมทย์ จุนธสา ตายในสระเมื่อคืนนี้
Tamoxifen, metoclopramide, domperidone, progesterone.ทาม๊อกซิเฟ่น, เมโทโคลพราไมด์ ดอมเพริโดน, โพรเจสเตอโรน โพรเจสเตอโรนที่ใช้รักษาขณะตั้งครรภ์ ใช่รึเปล่า
Progesterone, tamoxifen slow the spread, metoclopramide and domperidone-- are for anti-nausea if i remember correctly.เพื่อใช้ลดอาการคลื่นไส้ ถ้าฉันจำไม่ผิด ถ้าผู้หญิงคนนี้เป็นมะเร็งเต้านม เธอยังสามารถมีลูกได้ใช่มั๊ย

pram ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピーラム[, pi-ramu] (n) {comp} PRAM
イミドール[, imido-ru] (n) Imidol (Japanese brand of imipramine, the first tricyclic antidepressant)
イミプラミン[, imipuramin] (n) imipramine
超分子[ちょうぶんし, choubunshi] (adj-no,n) supramolecular
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ピーラム[ぴーらむ, pi-ramu] PRAM

pram ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาไปประมูล[v. exp.] (ao pai pram) EN: put up for auction FR:
อัประไมย[adj.] (appramai) EN: unlimited FR:
อัประมาณ[adj.] (appramān) EN: FR: sans limite
อัประมาณ[adj.] (appramān) EN: odious ; disgraceful ; shameful FR:
อประมาท[n.] (appramāt) EN: FR: sobriété [f]
อประมาท[n.] (appramāt) EN: carefulness FR:
อประมาท[n.] (apramāt) EN: FR: sobriété [f]
อประมาท[n.] (apramāt) EN: carefulness FR:
อายุประมาณ 50 ปี[X] (āyu pramān ) EN: be about fifty FR: âgé d'environ 50 ans
ใบประมูล[n.] (bai pramūn) EN: tender FR: soumission (à un appel d'offres)
บัวขาว บัญชาเมฆ (บัวขาว ; บัวขาว ป. ประมุข) ; สมบัติ บัญชาเมฆ [n. prop.] (Būakhāo Ban) EN: Buakaw Banchamek (Buakaw ; Buakaw Por. Pramuk) ; Sombat Banchamek FR: Buakaw Banchamek (Buakaw ; Buakaw Por. Pramuk) ; Sombat Banchamek
ชาวประมง[n.] (chāopramong) EN: fisherman ; fisherfolk FR: pêcheur [m]
โดยประมาณ[adj.] (dōi pramān) EN: approximate FR:
โดยประมาณ[adv.] (dōi pramān) EN: approximately ; about ; roughly ; almost exact ; as a guess FR: approximativement ; à peu près
โดยประมาท[adv.] (dōi pramāt) EN: in negligence ; negligently ; carelessly FR: négligemment ; par négligence
การหมิ่นประมาท[n. exp.] (kān minpram) EN: calumny FR: calomnie [f]
การประมาณ[n. exp.] (kān pramān) EN: assessment ; approximation FR: estimation [f]
การประมาณการ[n. exp.] (kān pramānk) EN: forecasting FR:
การประมาณค่า[n. exp.] (kān pramān ) EN: estimation FR: estimation [f]
การประมาณค่าในช่วง[n. exp.] (kān pramān ) EN: interpolation FR: interpolation [f]
การประมาณค่าในช่วงเชิงพหุนาม = การประมาณค่าในช่วงโดยพหุนาม[n. exp.] (kān pramān ) EN: polynomial interpolation FR:
การประมาณค่าในช่วงเชิงเส้น[n. exp.] (kān pramān ) EN: linear interpolation FR:
การประมาณค่านอกช่วง[n. exp.] (kān pramān ) EN: extrapolation FR: extrapolation [f]
การประมาณราคา[n. exp.] (kān pramān ) EN: estimate FR: estimation [f]
การประมาณสืบเนื่อง[n. exp.] (kān pramān ) EN: successive approximation FR:
การประมาท[n.] (kān pramāt) EN: negligence FR: négligence [f]
การประเมิน[n.] (kān pramoēn) EN: assessment ; appraisal ; evaluation FR: évaluation [f] ; estimation [f]
การประเมินการใช้ยา[n. exp.] (kān pramoēn) EN: drug use evaluation ; drug utilisation evaluation ; drug utilization evaluation ; DUE FR:
การประเมินการเรียนรู้ [n. exp.] (kān pramoēn) EN: learning assessment FR:
การประเมินค่า[n. exp.] (kān pramoēn) EN: evaluation ; appraisal ; valuation FR: évaluation [f]
การประเมินค่าเชิงนิเวศ[n. exp.] (kān pramoēn) EN: ecological evaluation FR:
การประเมินค่างาน[n. exp.] (kān pramoēn) EN: job evaluation FR:
การประเมินโครงการ[n. exp.] (kān pramoēn) EN: project performance evaluation FR:
การประเมินคุณค่า[n. exp.] (kān pramoēn) EN: value judgement ; value judgment (Am.) FR: jugement de valeur [m]
การประเมินคุณภาพ[n. exp.] (kān pramoēn) EN: quality assessment FR:
การประเมินความเสียหาย[n. exp.] (kān pramoēn) EN: appraisal of damage ; assessment of damage FR:
การประเมินมูลค่า[n. exp.] (kān pramoēn) EN: valuation FR: évaluation [f]
การประเมินมูลค่ากิจการ[n. exp.] (kān pramoēn) EN: business valuation FR:
การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์[n. exp.] (kān pramoēn) EN: investment valuation FR:
การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน[n. exp.] (kān pramoēn) EN: property valuation FR:

pram ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Puppenwagen {m}doll's pram [Br.]
Bonus {m}; Prämie
Fangprämie {f}; Abschussprämie
Leistungssystem {n}; Prämienlohnsystem
Pram {m} [naut.]pram
Prämie {f} (Versicherungs-) | Prämien
Siegesprämie {f}; Prämie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pram
Back to top