ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pooh

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pooh*, -pooh-

pooh ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pooh (int.) คำอุทานแสดงการดูถูกเหยียดหยาม
pooh-pooh (vt.) ดูถูก (คำไม่เป็นทางการ) See also: เหยียดหยาม Syn. depreciate
poohead (sl.) คนน่ารังเกียจ
English-Thai: HOPE Dictionary
pooh(พู) interj. คำอุทานแสดงการดูถูกเหยียดหยาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A pooh bag outside your body?ถุงอึ ข้างนอกตัวอะนะ?
No pooh bag. No surgery. No.ไม่ ไม่เอาถุงอึ ไม่เอาผ่าตัด
When-when Winnie the Pooh got his head stuck in the honey tree, his friends all grabbed onto him and pulled and pulled.ตอนหมีพูห์หัวติด ในต้นไม้รังผึ้ง เพื่อนๆทั้งหมดจะมาจับที่มัน แล้ว ดึง และ ดึง
Winnie the Pooh is out of the honey tree.หมีน้อยวินนี่ เดอะพูห์ ปืนลงจากต้นไม้น้ำผึ้งได้แล้ว
Hey, pooh bear, you want to let me do that?เฮ้ หมีพลู คุณอยากให้ฉันช่วยไหม
You know why I call you Pooh Bear?รู้มั้ยว่าทำไมฉันถึงเรียกเธอว่าหมีพูห์
Pooh bear, I didn't know she would be here.หมีพูห์ ผมไม่รู้นี่ว่าเขาจะมาเรียนที่นี่
Do not be bringing some fucked-up pooh-bah to my house!ไม่ต้องนำบาง pooh-บาระยำขึ้นไปที่บ้านของฉัน!
Is that my little neffy-pooh?โอ้ ดัดลีย์ตัวน้อยที่น่ารักของฉัน...
A little drop of brandy-brandy windy-wandy for Rippy-pippy-pooh?บรั่นดีของเจ้าหมาตัวน้อยๆของฉัน
I bought a Vinton bag and poohฉันก็ซื้อกระเป๋าวิตองด้วย
Oh, pooh. Oh, no. No.โอ้ ตายล่ะหว่า โอ้ ไม่ นี่ไม่ดีเลย

pooh ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不善[bù shàn, ㄅㄨˋ ㄕㄢˋ, 不善] bad; ill; not good at; not to be pooh-poohed; quite impressive

pooh ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小熊のプーさん[こぐまのプーさん, kogumano pu-san] (n) Winnie the Pooh
フッ[, futsu] (int) (1) hah (derisively); pooh; (adv-to) (2) (on-mim) pfft (of something disappearing); poof; (3) (on-mim) huff; puff
ふふん[, fufun] (int) pooh!

pooh ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมีพูห์ ; วินนี-เดอะ-พูห์ = วินนี เดอะ พูห์ = วินนีเดอะพูห์[TM] (Mī Phū ; Wi) EN: Pooh Bear ; Winnie-the-Pooh FR:
ตุ๊กตาหมีพูห์[n. exp.] (tukkatā mī ) EN: Winnie the Pooh FR:
วินนี-เดอะ-พูห์ = วินนี เดอะ พูห์ = วินนีเดอะพูห์ [TM] (Winnī doē P) EN: Winnie-the-Pooh ; Pooh Bear FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pooh
Back to top