ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

polyandry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *polyandry*, -polyandry-

polyandry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
polyandry (n.) การมีสามีหลายคน See also: การมีสามีมากกว่าหนึ่งคน Syn. polygamy
English-Thai: HOPE Dictionary
polyandry(พอลลิแอน'ดรี) n. การมีหลายสามี,การมีสามีมากกว่าหนึ่ง,การมีเกสรตัวผู้มากเหลือเฟือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
polyandryการมีสามีหลายคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

polyandry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポリアンドリー[, poriandori-] (n) (obsc) (See 一妻多夫) polyandry
一妻多夫[いっさいたふ, issaitafu] (n) polyandry
多夫[たふ, tafu] (n) (See 一妻多夫) polyandry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า polyandry
Back to top