ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

polarise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *polarise*, -polarise-

polarise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
polarise (vi.) แบ่งเป็นฝ่าย
polarise (vt.) ทำให้แบ่งเป็นฝ่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
polarise(โพ'ลาไรซ) v. ทำให้เกิดขั้ว., See also: polarizable adj. polariser,polarizer n.

polarise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
偏光[へんこう, henkou] (n) polarized light; polarised light; polarization; polarisation
偏波[へんは, henha] (n) polarisation; polarization; polarised wave; polarized wave

polarise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โพลาไรซ์[adj.] (phōlārai) EN: polarized FR: polarisé
แสงโพลาไรซ์ = แสงโพลาไรส์[n. exp.] (saēng phōlā) EN: polarized light FR: lumière polarisée [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า polarise
Back to top