ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

point out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *point out*, -point out-

point out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
point out (phrv.) มุ่งไปที่ See also: สนใจที่, มองไปที่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชี้โพรงให้กระรอก (v.) point out the way for the villain Syn. ชี้นำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Furthermore, I would like to point out to you that... that speech was made at the Afro-Asian Conference in Bandung...{\cHFFFFFF}นอกจากนี้ฉันต้องการ จะชี้ให้เห็นกับคุณว่า ... {\cHFFFFFF}คำพูดที่ถูกสร้างขึ้นมาที่ การประชุมแอฟริกาเอเชียในบันดุง ...
I just want to point out her name is Chelsea Stoker.ผมแค่ชี้ว่าเธอชื่อเชลซี สโตกเกอร์
And I'd like to point out it's... paparazzi-free.ผมเรียกว่า เขตปลอดปาปาราซซี่
And I always counter point out there's no organization on this planet that can neglect its economic foundation.และผมมักโต้แย้งเสมอว่า ไม่มีองค์กรไหนในโลก ที่สามารถละเลยรากฐานทางเศรษฐกิจ
But look, Mr. Forsik, you don't need to point out what I don't have.แต่คุณพยายามจะขอ ในสิ่งที่ฉันให้คุณไม่ได้
It means the prosecution could point out the evidence from your criminal trial.หมายความว่าโจทย์จะชี้ หลักฐานจากการทดลองทางอาญาของคุณ.
Well, given that we were so, uh... intimately involved with the president coming to... power... the Foreign Office has asked me to point out our awareness... of your very unique personal relationship with President Amin.ได้ข่าวมาว่า... คุณเข้ามามีส่วนในการใช้อำนาจของท่านประธานาธิบดี กระทรวงการต่างประเทศขอให้ผมคอยสอดส่อง
Okay. I think this is a really good time to point out that I am not a real blonde.จริงๆแล้วฉันไม่ได้ผมบลอนด์
I think I should also point out that I'm absolutely famished and thoses filets actually smell promising.ฉันคิดว่าฉันควรบอกว่าฉันหิวอย่างมากและ เนื้อฟิเล่เหล่านี้จริงๆแล้วมันมีกลิ่นที่
Might I point out that we are still short one pirate lord, and I'm as content as a cucumber to wait until Sao Feng joins us.ข้าขอบอกว่าเรายังขาด จอมโจรสลัดอยู่อีกหนึ่งนะ และข้าก็ใจเย็นเป็นน้ำแข็งรอจนกว่า เซา เฟ็งจะมา
When people point out your flaws...ในเวลาที่คนบอกว่าคุณล้มเหลว ไม่ได้เรื่อง
Read the first sentence and point out the adjectives.อ่านประโยคแรก แล้วช่วยบอกคำคุณศัพท์หน่อย

point out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提示[tí shì, ㄊㄧˊ ㄕˋ, 提示] prompt; to present; to point out; to draw attention to sth

point out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
叱正[しっせい, shissei] (n) point out errors; correction (of errors)
言わずと知れた[いわずとしれた, iwazutoshireta] (exp) as everyone knows; needless to point out
難じる[なんじる, nanjiru] (v1,vt) (See 難ずる) to criticize; to point out faults; to speak ill of
難ずる[なんずる, nanzuru] (vz,vt) (See 難じる) to criticize; to point out faults; to speak ill of
指す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) to point; (2) to nominate; to select someone; to specify some person; (3) to identify; to indicate; to point out; (4) to play (shogi); (5) (See 差す・7) to extend one's arm straight ahead (in dance); (P)
示す[しめす, shimesu] (v5s,vt) to denote; to show; to point out; to indicate; to exemplify; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
示す[しめす, shimesu] Thai: ชี้ให้เห็น English: to point out

point out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
บ่งชี้[v.] (bongchī) EN: indicate ; point out ; show ; point to ; specify ; identify FR: indiquer ; montrer
ชี้[v.] (chī) EN: point ; point out ; indicate ; mark ; show ; direct ; express an idea FR: indiquer ; montrer
จงอร[v.] (jong-øn) EN: point out ; point to ; point to make clear FR:
พาไปดู[v. exp.] (phā pai dū) EN: point out FR:
ทิวทัศน์[v.] (thiuthat) EN: point out FR:

point out ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า point out
Back to top