ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plexiglass

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plexiglass*, -plexiglass-

plexiglass ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plexiglass (n.) แผ่นกระจกทนความร้อนทำด้วยโพลิเมอร์ทนทานกว่ากระจกธรรมดา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plexiglass
Back to top