ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

playback

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *playback*, -playback-

playback ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
playback (n.) การเปิดฟัง (แผ่นเสียง)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Max, I'm sorry. We're having trouble with the video playback in the maze.ไม่ได้ว่าอะไร ผมก็ไม่ชอบด้วย บางทีหนะ
Give me playback for the entire building for the last three minutes.ย้อนภาพจากกล้องทั้งหมดในตึก ช่วงสามนาทีก่อน
Information on that chip is useless without the playback device.ข้อมูลอะไรในชิปนี่ใช้การไม่ได้
To do that, we need the playback device.เพื่ออ่านมัน เราต้องการเครื่องเล่น
How do we get the playback device?จะไปเอาเครื่องเล่นมาได้ไง
We're gonna read what's on that chip if we get the playback device.วิธีเดียวที่เราจะอ่านอะไรที่อยู่ในชิปนั่น คือถ้าได้เครื่องเล่นมา
Signal Sarah when you see the playback device, then we'll move in.ส่งสัญญารบอกซาร่า เมื่อคุณเห็นเครื่องเล่น แล้วเราจะเข้าไป
Give me playback of TS-19.เปิด TS-19 ให้ผมหน่อย
Let's check the playback on that.มาดูภาพย้อนหลังกันดีกว่า
Ok, I can't tell you who deleted that playback list, but I can tell you exactly when the log was cleared.โอเค ฉันบอกไม่ได้ ว่าใครลบบันทึกเพลงออก แต่ฉันบอกคุณได้ว่า บันทึกโดนลบตอนไหนแบบเป๊ะๆ
Flight recorder playback for the Odyssey mission.เทปบันทึกการบิน, กรอเทปกลับไปยังโอดิสซี่มิชชั่น
Uh, the playback was renderingUh, the playback was rendering

playback ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プレーバック[, pure-bakku] (n,vs) playback
プレイバック[, pureibakku] (n) playback
再生装置[さいせいそうち, saiseisouchi] (n) playback equipment
再生速度[さいせいそくど, saiseisokudo] (n) (1) replay speed; playback speed; (2) refresh rate
分解写真[ぶんかいしゃしん, bunkaishashin] (n) photographic playback
記録再生[きろくさいせい, kirokusaisei] (n) {comp} record and playback
こま飛び;齣飛び[こまとび, komatobi] (n) (obsc) frame skipping (e.g. during video playback)
再生[さいせい, saisei] (n,vs,adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
再生[さいせい, saisei] listen (vs), refresh, play, playback
記録再生[きろくさいせい, kirokusaisei] record and playback

playback ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abspielanlage {f}playback equipment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า playback
Back to top