ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

planetoid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *planetoid*, -planetoid-

planetoid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
planetoid (n.) วัตถุในอากาศ
English-Thai: HOPE Dictionary
planetoid(แพลน'นิทอยดฺ) n. =asteroid (ดู)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Through Arawashi experienced many problems during its journey, the plans to send the solar sample capsule gathered from the planetoid Matokawa to Earth are proceeding as scheduled.แม้ว่า อราวาชิ จะประสบปัญหามากมายในการเดินทาง แต่โครงการที่จะส่งแคปซูลตัวอย่าง ที่เก็บจากดาวเคราะห์ มาโตกาว่า มายังโลก
What I want is to be departing the starship Enterprise in a one-man shuttle craft headed to the planetoid I rule known as Sheldon Alpha Five.ที่ฉันต้องการ อยู่ขับยานสตาร์ชิป เอ็นเตอร์ไพรซ์ ในกระสวยอวกาศสำหรับคนเดียว มุ่งหน้าไปยังดาวเคราะห์ ที่ฉันปกครองชื่อว่า เชลด้อน อัลฟ่า 5

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า planetoid
Back to top