ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

piranha

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *piranha*, -piranha-

piranha ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
piranha (n.) ปลาปิรันย่า See also: ปลาขนาดเล็กในตระกูล Serrasalmidae Syn. man-eating fish, serrosalmo
piranha (n.) ปิรันย่า See also: ปลาขนาดเล็กในตระกูล Serrasalmidae Syn. man-eating fish, serrosalmo
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shoot! So difficult, sometimes, to get the piranha back inside of my...ยิงซิ ยากมากบางที \ ที่จะเอาปลาเก็บกลับเข้าไป
This particular of piranha vanished from the face of the earth more than two million years ago!นี่คือ พวกกับกับปิรันย่า มันสาปสูญไปจากโลกเรานานแล้ว ราวๆ สองล้านปี
Who can forget the devastating attack on Lake Victoria that left scores of young people dead and a community in shocked and who could've guess that this hell on earth would be rocked by a species of Piranha believed to beใครจะไปลืมความสยดสยองที่เกิดขึ้น ณ ทะเลสาปวิคตอเรีย ซึ่งพรากชีวิตวัยรุ่นนับพัน และไม่มีใคร จะล่วงรู้ได้ว่าจะโดนโจมตี
The Piranha must be migrating through underground lakes and riversปิรันย่าอาจอพยพผ่านแม่น้ำได้
These Piranha spent eons living in underground lake and rivers full of sulfur dioxide from all the geothermal activity that's how they come back to sporeปิรันย่าอาศับอยู่ใต้ทะเล ทะเลสาปมีซัลเฟอไดออกไซด์ จากใต้ดิน
Might be Piranha in the pipe. What else?อาจมีปลาปิรันย่าอยู่ในท่องั้นเหรอ แล้วอะไรอีกดีละ?
A woman saw a Piranha in the splash poolมีคนเห็นปลาปิรันย่าในสระว่ายน้ำ
They're the... Piranha that would eat the whole aquarium.พวกมันเป็นเหมือนปิรันย่า ที่กินได้ทั้งอควาเรียม
I'm talking, like Piranha 3-D, so be careful, okay?ผมหมายถึงปลาปิรันย่า 3-D ระวังตัวด้วยนะ
Just our dog, Piranha. We always lock her in when there's company.เพียงแค่สุนัขปลาปิรันย่าของเรา เรามักจะล็อคในตัวเธอเมื่อมี บริษัท เป็น
Barracudas, stingrays, electric eel, trout, hammerheads, piranhas, giant squid, octopi...บาราคูด้าปลากระเบนปลาไหลไฟฟ้า เทร้าท์ ฉลามหัวค้อน ปิรันย่า - ปลาหมึกยักษ์ แมงกะพรุน
Is it true the aquarium will have piranhas?จริงมั้ยที่ตู้ปลานี้จะมีปิรันย่า

piranha ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピラニア[, pirania] (n) piranha (por

piranha ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Piranha {m} [zool.]piranha; piranha fish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า piranha
Back to top