ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pillow cover

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pillow cover*, -pillow cover-

pillow cover ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pillow cover (n.) ปลอกหมอน Syn. pillowcase, pillow sham

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pillow cover
Back to top