ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

piezoelectricity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *piezoelectricity*, -piezoelectricity-

piezoelectricity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
piezoelectricity (n.) ไฟฟ้าที่เกิดจากการกดดันทางกลไกที่มีต่อผลึกที่ไม่นำไฟฟ้า

piezoelectricity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピエゾ電気[ピエゾでんき, piezo denki] (n) (See 圧電気) piezoelectricity
圧電気[あつでんき, atsudenki] (n) piezoelectricity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า piezoelectricity
Back to top