ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

physics

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *physics*, -physics-

physics ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
physics (n.) วิชาฟิสิกส์ See also: ฟิสิกส์
English-Thai: HOPE Dictionary
physics(ฟิส'ซิคซฺ) n. ฟิสิคส์,วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสารพลังงาน การเคลื่อนไหวและแรง
English-Thai: Nontri Dictionary
physics(n) วิชาฟิสิกส์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
physics, medicalฟิสิกส์การแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Physicsฟิสิกส์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟิสิกส์ (n.) physics
พรหมจรรย์ (n.) study of Buddhist metaphysics See also: brahmacharya
อภิปรัชญา (n.) metaphysics See also: super philosophy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's just that in most of my work, the laws of physics rarely seem to apply.- ใช่ซิ... ผมชอบด้วยหละ
Please, don't start in with that physics shit.-ผมกำลังจะบอกคุณว่า ผมเห็นมัน
But it was a 26-year-old Swiss patent clerk, doing physics in his spare time, who changed the world.แต่รู้ไหม เสมียนชาวสวิสท์อายุ 26 เสมียนเขียนบัตรโรงพยาบาล ใช้เวลาว่างทำงานเป็นผู้เปลี่ยนโลก
Now, you physics majors can calculate the mass and volume of every meat loaf you make.คนที่เรียนเอกฟิสิกส์ สามารถคำนวณปริมาตร... ของมีทโลฟที่เธอทำได้ เปลี่ยนภาพ
Will you be willing to risk your life to challenge the laws of physics as we know them?นายยอมเสี่ยงตายท้าท้ายกฎฟิสิกส์มั้ย
We simply follow the laws of physics mastered by the birds millennia ago and combine it with the Wright Brothers' ingenious cable steering system.กฎฟิสิกส์ที่นกใช้มานับพันปี ร่วมกับระบบกลไกของพี่น้องตระกูลไรท์
They think that some part of the universe broke down, and it's just physics gone haywire.เขาว่าบางส่วนของจักรวาลเกิดล่มสลาย มันก็แค่ฟิสิกส์ที่เกิดอาเพศขึ้นมา
Don't you dare argue physics with me.อย่ามาถียงเรื่องฟิสิกส์กับฉันน่า
"DANGER PARTICLE PHYSICS TEST FACILITY KEEP OUT"[อันตราย สถานที่ทดสอบอนุภาคฟิสิกส์ ห้ามเข้าไกล้]
It's governed by the laws of physics of the whole universe.มันถูกควบคุมด้วยกฎฟิสิกล์\ -ของจักรวาลที่เกิดขึ้นมานานแล้ว
Bizarre anomalies are occurring all over the world, defying every law of physics and all the media care about is what china pattern we picked.สิ่งประหลาดได้เกิดขึ้นทั่วโลก แหกกฎทางฟิสิกส์ทุกข้อ และทุกๆสื่อให้ความสนใจ เราเลือกแบบจีน
He's head of the Physics Department at Brown.เขาอยู่ที่ สถาบันฟิสิกส์ที่บราว

physics ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
居里夫人[Jū lǐ fū ren, ㄐㄩ ㄌㄧˇ ㄈㄨ ㄖㄣ˙, 居里夫人 / 居裡夫人] Maria Skłodowska-Curie or Marie Curie (1867-1934), double Nobel prize-winner in Physics 1903 and Chemistry 1911
[wù, ˋ, 物] thing; object; matter; abbr. for physics 物理
应用物理[yìng yòng wù lǐ, ˋ ㄩㄥˋ ˋ ㄌㄧˇ, 应用物理 / 應用物理] applied physics
天体物理学[tiān tǐ wù lǐ xué, ㄊㄧㄢ ㄊㄧˇ ˋ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, 天体物理学 / 天體物理學] astrophysics
偏转[piān zhuǎn, ㄆㄧㄢ ㄓㄨㄢˇ, 偏转 / 偏轉] deflection (physics); deviation (away from a straight line)
电子伏[diàn zǐ fú, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄈㄨˊ, 电子伏 / 電子伏] electron volt (unit of energy used in particle physics, approximately 10^-19 Joules)
[jí, ㄐㄧˊ, 极 / 極] extremely; pole (geography, physics); utmost; top
地球物理学[dì qiú wù lǐ xué, ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ˋ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, 地球物理学 / 地球物理學] geophysics
强子[qiáng zǐ, ㄑㄧㄤˊ ㄗˇ, 强子 / 強子] hadron (heavy particle in physics)
数学物理[shù xué wù lǐ, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ˋ ㄌㄧˇ, 数学物理 / 數學物理] mathematical physics
形上[xíng shàng, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄤˋ, 形上] metaphysics
核物理[hé wù lǐ, ㄏㄜˊ ˋ ㄌㄧˇ, 核物理] nuclear physics
粒子物理[lì zǐ wù lǐ, ㄌㄧˋ ㄗˇ ˋ ㄌㄧˇ, 粒子物理] particle physics
物理[wù lǐ, ˋ ㄌㄧˇ, 物理] physics; physical
物理学[wù lǐ xué, ˋ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, 物理学 / 物理學] physics
质量[zhì liàng, ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ, 质量 / 質量] quality; mass (in physics)
准稳旋涡结构[zhǔn wěn xuán wō jié gòu, ㄓㄨㄣˇ ㄨㄣˇ ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 准稳旋涡结构 / 準穩旋渦結構] quasi-stationary spiral structure QSSS (astrophysics)
[lǐ, ㄌㄧˇ, 理] texture; grain (of wood); inner essence; intrinsic order; reason; logic; truth; science; natural science (esp. physics); to manage; to pay attention to; to run (affairs); to handle; to put in order; to tidy up

physics ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノーベル物理学賞[ノーベルぶつりがくしょう, no-beru butsurigakushou] (n) Nobel Prize in Physics
フィジックス[, fijikkusu] (n) physics
ウェーブレット[, ue-buretto] (n) wavelet (physics)
ストレンジネス[, sutorenjinesu] (n) strangeness (in nuclear physics)
バリオン間相互作用[バリオンかんそうごさよう, barion kansougosayou] (n) baryon-baryon interaction (physics)
パリティ変換[パリティへんかん, paritei henkan] (n) parity transformation (physics)
ヒグス機構[ヒグスきこう, higusu kikou] (n) Higgs mechanism (physics)
ヒッグスボソン[, higgusuboson] (n) (obsc) (See ヒッグス粒子) Higgs boson (physics); Higgs particle
ミュオン[, myuon] (n) muon (particle physics)
メソン[, meson] (n) meson (physics)
メタフィジックス[, metafijikkusu] (n) metaphysics
ワームホール[, wa-muho-ru] (n) wormhole (physics)
一粒子既約[いちりゅうしきやく, ichiryuushikiyaku] (n) one particle irreducible (physics)
交差対称性[こうさたいしょうせい, kousataishousei] (n) crossing symmetry (physics)
作用積分[さようせきぶん, sayousekibun] (n) action integral (physics)
保存量[ほぞんりょう, hozonryou] (n) conserved quantity (physics)
光圧[こうあつ, kouatsu] (n) {physics} light pressure; photon pressure; radiation pressure
共形[きょうけい, kyoukei] (adj-f) {math;physics} conformal
共形場理論[きょうけいばりろん, kyoukeibariron] (n) conformal field theory (physics)
制動放射[せいどうほうしゃ, seidouhousha] (n) bremsstrahlung (physics); X-rays produced when fast electrons pass through matter
制動輻射[せいどうふくしゃ, seidoufukusha] (n) (See 制動放射) bremsstrahlung (physics); X-rays produced when fast electrons pass through matter
単振動[たんしんどう, tanshindou] (n) simple harmonic oscillation (physics)
双対[そうつい;そうたい, soutsui ; soutai] (n) {math;physics} reciprocity; duality (physics)
反物質[はんぶっしつ, hanbusshitsu] (n) antimatter (physics)
反陽子[はんようし, hanyoushi] (n) antiproton (physics)
四元速度[しげんそくど, shigensokudo] (n) four velocity (physics)
地学;地球科学[ちがく(地学);ちきゅうかがく(地球科学), chigaku ( chigaku ); chikyuukagaku ( chikyuukagaku )] (n) earth sciences (geology, mineralogy, petrology, geophysics, geochemistry, seismology, etc.)
地球物理学[ちきゅうぶつりがく, chikyuubutsurigaku] (n) geophysics
[ば, ba] (n) (1) place; spot; space; (2) field; discipline; sphere; realm; (3) (See その場) occasion; situation; (4) scene (of a play, movie, etc.); (5) session (of the stock market); (6) area in which cards are laid out (in a card game); (7) {physics} field; (8) field (gestalt psychology); (P)
大統一理論[だいとういつりろん, daitouitsuriron] (n) grand unified theory (physics)
天体核[てんたいかく, tentaikaku] (n) nuclear astrophysics
天体物理学[てんたいぶつりがく, tentaibutsurigaku] (n) astro-physics; astrophysics
宇宙物理学[うちゅうぶつりがく, uchuubutsurigaku] (n) astrophysics
弱い相互作用[よわいそうごさよう, yowaisougosayou] (n) weak interaction (physics)
弱結合[じゃくけつごう, jakuketsugou] (n) weak coupling (physics)
強結合[きょうけつごう, kyouketsugou] (n) strong coupling (physics)
形而上学[けいじじょうがく, keijijougaku] (n,adj-no) metaphysics
摂動[せつどう, setsudou] (n,adj-no) perturbation (physics)
摂動論[せつどうろん, setsudouron] (n) perturbation theory (physics)
散逸;散佚[さんいつ, san'itsu] (n,vs) (1) being scattered and ultimately lost; (2) {physics} dissipation

physics ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟิสิกส์[n.] (fisik) EN: physics FR: physique [f]
ฟิสิกส์อนุภาค[n. exp.] (fisik anuph) EN: particle physics FR: physique des particules [f]
ฟิสิกส์เชิงชีววิทยา[n. exp.] (fisik choēn) EN: biological physics FR:
ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์[n. exp.] (fisik choēn) EN: mathematical physics FR: physique mathématique [f]
ฟิสิกส์เชิงปฏิบัติการ[n. exp.] (fisik choēn) EN: experimental physics FR: physique expérimentale [f]
ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี ; ฟิสิกส์ทฤษฎี[n. exp.] (fisik choēn) EN: theoretical physics FR: physique théorique [f]
ฟิสิกส์นิวเคลียร์[n. exp.] (fisik niukh) EN: nuclear physics FR: physique nucléaire [f]
ฟิสิกส์แผนเดิม[n. exp.] (fisik phaēn) EN: classical physics FR: physique classique [f]
ฟิสิกส์ทางการแพทย์[n. exp.] (fisik thāng) EN: medical physics FR:
ฟิสิกส์ทฤษฎี ; ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี[n. exp.] (fisik thrit) EN: theoretical physics FR: physique théorique [f]
ฟิสิกส์ทั่วไป[n. exp.] (fisik thūap) EN: general physics FR: physique générale [f]
ฟิสิกส์อุณหภาพ[n. exp.] (fisik unhap) EN: thermal physics FR: physique thermique [f]
ฟิสิกส์ยุคใหม่[n. exp.] (fisik yuk m) EN: modern physics FR: physique moderne [f]
คณิตศาสตร์ฟิสิกส์[n. exp.] (khanittasāt) EN: mathematical physics FR: physique mathématique [f]
นิวเคลียร์ฟิสิกส์[n. exp.] (niukhlīa fi) EN: nuclear physics FR: physique nucléaire [f]
ภาควิชาฟิสิกส์[n. exp.] (phākwichā f) EN: department of physics FR: département de physique [m]
วิชาฟิสิกส์[n. exp.] (wichā fisik) EN: physics FR: physique [f] ; sciences physiques [fpl]
อภิปรัชญา[n.] (aphipratyā ) EN: metaphysics FR: métaphysique [f]
ชีวฟิสิกส์[n.] (chīwāfisik) EN: biophysics FR: biophysique [f]
ดาราฟิสิกส์[n.] (dārāfisik) EN: astrophysics FR: astrophysique [f]
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์[n.] (dārāsātfisi) EN: astrophysics FR: astrophysique [f]
ฟิสิกส์ชีวภาพ[n. exp.] (fisik chīwa) EN: biophysics FR:
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์[n. exp.] (fisik dārās) EN: astrophysics FR: astrophysique [f]
พรหมจรรย์[n.] (phrommajan) EN: study of Buddhist metaphysics ; brahmacharya ; holy life FR:
ภูมิศาสตร์กายภาพ[n. exp.] (phūmisāt kh) EN: physical geography ; geophysics FR: géographie physique [f] ; géophysique [f]
ธรณีฟิสิกส์[n. exp.] (thøranī fis) EN: geophysics FR: géophysique [f]

physics ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atomphysik {f}nuclear physics
Experimentalphysik {f}experimental physics
Bauphysik {f}building physics
Kernphysik {f}nuclear physics
Kernphysiklabor {n}nuclear physics laboratory
Quantenphysik {f}quantum physics
Halbleiterphysik {f}semiconductor physics
Festkörperphysik {f}solid-state physics
Astrophysik {f}astrophysics
Geophysik {f}geophysics
Physik {f}physics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า physics
Back to top