ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

phosphate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *phosphate*, -phosphate-

phosphate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
phosphate (n.) ปุ๋ยฟอสเฟต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
phosphateฟอสเฟต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Phosphate ฟอสเฟต เกลือของกรดฟอสฟอริก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟอสเฟต (n.) phosphate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You got stuck in your phosphate system.คุณติดขัดที่ระบบการนำฟอสเฟตมาใช้
You can tell us all about phosphate mining.ให้คุณมาเล่า เรื่องเหมืองฟอสเฟต
PHOSPHATE ROCK, GOT A DENSITY OF 1.52,หินฟอสเฟต ความหนาแน่น 1.52
Magnesium ethylene glycol with an organophosphate trig--แมกนีเซียม เอทิลีนไกลคอล กับออร์แกโนฟอสเฟตจะทำให้-- วอลเตอร์ หยุดเดี๋ยว
Big Soap have flooded the environment with enough organophosphates to temporarily disable your central nervous system.Big Soap have flooded the environment with enough organophosphates to temporarily disable your central nervous system.
The organometals I- in the serum must have reacted w-with the phosphates in the milk.สารโลหะอินทรย์ที่อยู่ในเซรุ่มนั่น ต้องทำปฎิกิริยากับฟอสเฟตในนมนั่นแน่ๆ
Her last project on cyclic adenosine monophosphate-- revolutionary stuff.โปรเจ็กท์สุดท้ายของเธอเกี่ยวกับ ไซคลิกอะดีโนซีนมอนอฟอสเฟต เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
Methylene chloride, phosphate, tetrodotoxin.เมธิลีนคลอไรด์ ฟอสเฟต เตโตรโดท็อกซิน
N.P.P., it's an acronym... stands for nitrogen, phosphate, potash.N.P.P. ย่อมาจากไนโตรเจน ฟอสเฟต ฟอแทส
He works with phosphate, right?เขาทำเกื่ยวกับฟอสเฟตใช่มั้ย
Mr. Berne write down the chemical formula for phosphate, please.คุณเบิร์น... ...เขียนสูตรเคมี ของฟอสเฟตให้ผมดูทื

phosphate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鬼火[guǐ huǒ, ㄍㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˇ, 鬼火] will-o'-the-wisp (mysterious lights due to phosphorescence from natural calcium phosphate 磷化鈣|磷化钙 CaPO3, or more probably caused by restless souls or demons feasting on corpses); Jack-o'-lantern
三磷酸腺苷[sān lín suān xiàn gān, ㄙㄢ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄢ, 三磷酸腺苷] adenosine triphosphate (ATP)
二磷酸腺苷[èr lín suān xiàn gān, ㄦˋ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄢ, 二磷酸腺苷] adenosine diphosphate (ADP)
腺嘌呤核甘三磷酸[xiàn biāo líng hé gān sān lín suān, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄍㄢ ㄙㄢ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ, 腺嘌呤核甘三磷酸] Adenosine triphosphate (ATP)
磷矿石[lín kuàng shí, ㄌㄧㄣˊ ㄎㄨㄤˋ ㄕˊ, 磷矿石 / 磷礦石] phosphate
磷酸盐[lín suān yán, ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄧㄢˊ, 磷酸盐 / 磷酸鹽] phosphate
松石[sōng shí, ㄙㄨㄥ ㄕˊ, 松石] turquoise; tophus (fully hydrated copper-aluminium phosphate)

phosphate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレアチン燐酸[クレアチンりんさん, kureachin rinsan] (n) creatine phosphate
リン酸アンモニウム;燐酸アンモニウム[リンさんアンモニウム(リン酸アンモニウム);りんさんアンモニウム(燐酸アンモニウム), rin san anmoniumu ( rin san anmoniumu ); rinsan anmoniumu ( rin san anmoniumu )] (n) ammonium phosphate
リン酸カルシウム;燐酸カルシウム[リンさんカルシウム(リン酸カルシウム);りんさんカルシウム(燐酸カルシウム), rin san karushiumu ( rin san karushiumu ); rinsan karushiumu ( rin san karushiumu )] (n) calcium phosphate (Ca3(PO4)2)
リン酸肥料;燐酸肥料[リンさんひりょう(リン酸肥料);りんさんひりょう(燐酸肥料), rin sanhiryou ( rin san hiryou ); rinsanhiryou ( rin san hiryou )] (n) phosphate fertilizer; phosphate fertiliser
ADP[エーディーピー, e-dei-pi-] (n) (See アデノシン二燐酸) adenosine diphosphate; ADP
AMP[エーエムピー, e-emupi-] (n) (See アデノシン一燐酸) adenosine monophosphate (AMP)
ATP[エーティーピー, e-tei-pi-] (n) (See アデノシン三燐酸) adenosine triphosphate; ATP
アデノシン一リン酸;アデノシン一燐酸[アデノシンいちリンさん(アデノシン一リン酸);アデノシンいちりんさん(アデノシン一燐酸), adenoshin ichi rin san ( adenoshin ichi rin san ); adenoshin ichirinsan ( adenoshin] (n) adenosine monophosphate (AMP)
アデノシン三リン酸;アデノシン三燐酸[アデノシンさんリンさん(アデノシン三リン酸);アデノシンさんりんさん(アデノシン三燐酸), adenoshin san rin san ( adenoshin san rin san ); adenoshin sanrinsan ( adenoshin sa] (n) adenosine triphosphate; ATP
アデノシン二リン酸;アデノシン二燐酸[アデノシンにリンさん(アデノシン二リン酸);アデノシンにりんさん(アデノシン二燐酸), adenoshin ni rin san ( adenoshin ni rin san ); adenoshin nirinsan ( adenoshin ni ri] (n) adenosine diphosphate; ADP
オルトリン酸塩;オルト燐酸塩[オルトリンさんえん(オルトリン酸塩);オルトりんさんえん(オルト燐酸塩), orutorin san'en ( orutorin san shio ); oruto rinsan'en ( oruto rin san shio )] (n) orthophosphate
グアノシン三燐酸[グアノシンさんりんさん, guanoshin sanrinsan] (n) guanosine triphosphate; GTP
ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドホスフェート[, nikochin'amidoadeninjinukureochidohosufe-to] (n) nicotinamide adenine dinucleotidephosphate (NAD)

phosphate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟอสเฟต[n.] (føtfēt = fø) EN: phosphate FR: phosphate [m]

phosphate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kalziumphosphat {n} [chem.]calcium phosphate
Phosphatanalyse {f} [chem.]phosphate analysis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า phosphate
Back to top