ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

philtre

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *philtre*, -philtre-

philtre ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
philtre (n.) ยาเสน่ห์ Syn. philtre
English-Thai: HOPE Dictionary
philtre(ฟิล'เทอะ) n. ยาเสน่ห์,ยาปลูกกำหนัด,ยาแฝด. vt. ใช้ยาเสน่ห์,กระตุ้น
philtrern., Syn. potion,drug
English-Thai: Nontri Dictionary
philtre(n) ยาเสน่ห์,ยาแฝด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
philtre; philterยาแฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

philtre ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำมันพราย[n.] (nāmmanphrāi) EN: love potion ; prai oil ; oil from the chin of a corpse ; chin fat of cadavers (from violernt deaths) FR: philtre [m]
เสน่ห์[n.] (sanē) EN: love philtre ; love philter (Am.) ; love potion FR: philtre d'amour [m]
ยาแฝด[n.] (yāfaēt) EN: love potion ; philter ; love philter ; love-philter FR: philtre [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า philtre
Back to top