ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

petroleum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *petroleum*, -petroleum-

petroleum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
petroleum (n.) น้ำมันปิโตรเลียม See also: น้ำมันดิบ, น้ำมันจากดิน Syn. mineral oil, crude oil
Petroleum Authority of Thailand (n.) การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
English-Thai: HOPE Dictionary
petroleum(พะโทร'เลียม) n. น้ำมันปิโตรเลียม (เป็นสารผสม hydrocarbons ชนิดหนึ่ง), See also: petroleous adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
petroleum(n) น้ำมันปิโตรเลียม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
petroleumปิโตรเลียม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Petroleumปิโีตรเลียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (n.) Organization of Petroleum Exporting Countries See also: OPEC
แก๊สหุงต้ม (n.) liquefied petroleum gas See also: liquid gas Syn. แก๊สเหลว
แก๊สเหลว (n.) liquefied petroleum gas See also: liquid gas
โอเปค (n.) Organization of Petroleum Exporting Countries See also: OPEC Syn. องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน
น้ำมันปิโตรเลียม (n.) petroleum
ปิโตรเลียม (n.) petroleum Syn. น้ำมันปิโตรเลียม
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (n.) Petroleum Authority of Thailand See also: PTT
ปตท. (n.) Petroleum Authority of Thailand See also: PTT Syn. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For example, there was Williams the Petroleum and Williams the Death.ตัวอย่างเช่น วิลเลี่ยมส์ คนขายน้ำมัน และวิลเลี่ยมส์ สัปเหร่อ
And using the magic of research oil companies compete with each other in taking the petroleum molecule apart and rearranging it into well you name it...ด้วยความมหัศจรรย์ในการค้นคว้าวิจัย บรรษัทน้ำมันแข่งขันกัน ค้นคว้าเรื่องการแตกโมเลกุลของปิโตรเลียม
American petroleum Institute. It's fair to say that's the oil and gas lobby.สถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน มันยุติธรรม ที่จะพูดว่าธุรกิจน้ำมันและก็าซเป็นคนวิ่งเต้น
He worked for the American Petroleum Institute.เขาทำงานให้สถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน
Well, it is illegal to transport petroleum products over state lines now, isn't it?ดีีมาก มันเป็นการขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ข้ามเขตไปรัฐอื่นตอนนี้ อย่างนั้นสินะ
Well, he has been a bit of sand in the petroleum jelly.เอาล่ะ เขาเป็นแค่เม็ดทราย ที่อยู่วาสลีน
I work in the sale of petroleum and gas.ฉันทำธุรกิจแกสและน้ำมัน
Rink Petroleum Security.หน่วยรักษาความปลอดภัยที่คุณโทรเรียกค่ะ
A salaried killer for a big Petroleum Companyนักฆ่ากินเงินเดือน_BAR_ จากบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่
These petroleum executives are the real terrorists.พวกผู้บริหารพวกนี้ เป็นผู้ก่อการร้ายตัวจริง
But if it were brought to the market, what effect would it have on our petroleum interests?แต่ถ้าหากเรานำมันไปขายสู่ตลาด จะมีผลกระทบต่อความสนใจ ปิโตรเลียมของพวกเราไหม
The market for a liquid fossil fuel, petroleum was exploding for shipping, home heating, cars and trucks.ตลาดสำหรับเชื้อเพลิงฟอสซิลเหลวปิโตรเลียม ถูกระเบิดสำหรับการจัดส่งสินค้า ความร้อนในบ้านและรถยนต์และรถบรรทุก

petroleum ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中油[zhòng yóu, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄡˊ, 中油] CNPC, China National Petroleum Corporation (abbr.)
欧佩克[ōu pèi kè, ㄡ ㄆㄟˋ ㄎㄜˋ, 欧佩克 / 歐佩克] OPEC; Organization of the Petroleum Exporting Countries
石油输出国组织[shí yóu shū chū guó zǔ zhī, ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄕㄨ ㄔㄨ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄨˇ ㄓ, 石油输出国组织 / 石油輸出國組織] OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries
石化厂[shí huà chǎng, ㄕˊ ㄏㄨㄚˋ ㄔㄤˇ, 石化厂 / 石化廠] petroleum plant; refinery
石油蜡[shí yóu là, ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄌㄚˋ, 石油蜡 / 石油蠟] petroleum wax
石油醚[shí yóu mí, ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄇㄧˊ, 石油醚] petroleum ether
输油管[shū yóu guǎn, ㄕㄨ ㄧㄡˊ ㄍㄨㄢˇ, 输油管 / 輸油管] petroleum pipeline
英国石油[Yīng guó shí yóu, ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ, 英国石油 / 英國石油] British Petroleum, BP
英国石油公司[Yīng guó shí yóu gōng sī, ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, 英国石油公司 / 英國石油公司] British Petroleum, BP
油价[yóu jià, ㄧㄡˊ ㄐㄧㄚˋ, 油价 / 油價] oil (petroleum) price
壳牌[Ké pái, ㄎㄜˊ ㄆㄞˊ, 壳牌 / 殼牌] Shell (petroleum company)

petroleum ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オアペック[, oapekku] (n) Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (Organisation); OAPEC
オペック[, opekku] (n) Organization of Petroleum Exporting Countries (Organisation); OPEC
ワセリン[, waserin] (n) vaseline; petroleum jelly; petrolatum
合成石油[ごうせいせきゆ, gouseisekiyu] (n) synthetic petroleum
石油製品[せきゆせいひん, sekiyuseihin] (n) petroleum products; petrochemical products
ピッチ[, picchi] (n) (1) pitch (i.e. pace, speed, angle, space, field, sound, etc.); (2) pitch (from distilling petroleum, tar, etc.); (3) (col) (abbr) (See PHS) PHS portable phone; (P)
ペトローリアム[, petoro-riamu] (n) petroleum; (P)
ペトロフード[, petorofu-do] (n) petroleum; petrofood; (P)
揮発油[きはつゆ, kihatsuyu] (n) gasoline; petrol; petroleum; benzine; volatile oil
石油[せきゆ, sekiyu] (n) oil; petroleum; kerosene; (P)
英国石油[えいこくせきゆ, eikokusekiyu] (n) British Petroleum; BP

petroleum ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด[TM] (Børisat Nām) EN: TP&T ; Thai Petroleum & Trading Co., Ltd. FR:
การกำเนิดปิโตรเลียม[n. exp.] (kān kamnoēt) EN: petroleum production FR:
การกลั่นปิโตรเลียม[n. exp.] (kān klan pī) EN: petroleum refining FR: raffinage du pétrole [m]
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)[TM] (Kān Pītrōlī) EN: Petroleum Authority of Thailand (PTT) FR: PTT
คณะมนตรีอาเซียนด้านปิโตรเลียม [org.] (Khanamontrī) EN: ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) FR:
ความต้องการใช้ปิโตรเลียม[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: petroleum consumption FR:
กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน[org.] (Klum Prathē) EN: Organization of Petroleum Exporting Countries ( OPEC ) FR: Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)
แหล่งกักเก็บปิโตรเลียม[n. exp.] (laeng kakke) EN: petroleum trap FR:
น้ำมันปิโตรเลียม[n. exp.] (nāmman pītr) EN: petroleum ; oil FR: pétrole [m]
โอเปค[org.] (Ōpēk) EN: OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) FR: OPEC
ปริมาณสำรองปิโตรเลียม[n. exp.] (parimān sam) EN: petroleum reserves FR: réserves de pétrole [fpl] ; réserves pétrolières [fpl]
ปิโตรเลียม = ปิโตรเลี่ยม[n.] (pītrōlīem) EN: petroleum FR: pétrole [m]
สัมปทานน้ำมัน[n. exp.] (sampathān n) EN: petroleum concession FR: concession pétrolière [f]
สัมปทานปิโตรเลียม[n. exp.] (sampathān p) EN: petroleum concession FR: concession pétrolière [f]
วิศวกรรมปิโตรเลียม[n. exp.] (witsawakam ) EN: petroleum engineering FR:
วิศวกรปิโตรเลียม[n. exp.] (witsawakøn ) EN: petroleum engineer FR:
วิศวปิโตรเลียม[n.] (witsawapītr) EN: petroleum engineering FR:
ปตท. (การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย)[TM] (Pøtøthø. (K) EN: PTT (Petroleum Authority of Thailand) FR: PTT

petroleum ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vaseline {f}petrolatum; petroleum jelly
Schweröl {n}heavy oil; heavy petroleum; crude oil

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า petroleum
Back to top