ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

personal computer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *personal computer*, -personal computer-

personal computer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
personal computer (n.) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว Syn. microprocessor, home computer
English-Thai: HOPE Dictionary
personal computerคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PC (อ่านว่า พีซี) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป แต่ในบางครั้งนำมาใช้หมายถึงเฉพาะไมโครคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม หรือประเภทเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เพื่อให้เห็นแตกต่างระบบแมคอินทอช
personal computer disk opระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ลักษณะและวิธีใช้ก็เหมือน ๆ กับ MS DOS ที่บริษัทไมโครซอฟต์นำมาดัดแปลงจนใช้กันทั่วไปนั่นเอง ปัจจุบัน พีซีดอสได้มีการพัฒนาไปมากแล้ว แต่พอวินโดว์ 95 เป็นที่นิยม ระบบดอสก็ดูเหมือนจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นพีซีดอส หรือเอ็มเอสดอสดู MS DOS ประกอบ
personal computer memoryPersonal Computer Memory Card International Association สมาคมระหว่างประเทศเพื่อ บัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PCMCIA (อ่านว่า พีซีเอ็มซีไอเอ) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
personal computer (PC)คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (พีซีเอ็มซีไอเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Personal computer คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล [คอมพิวเตอร์]
Personal Computer Memory Card International Association สมาคมที่บริษัทผู้ผลิตและผู้ขายคอมพิวเตอร์จัดขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐาน [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (n.) personal computer Syn. เครื่องพีซี
เครื่องพีซี (n.) personal computer
PC (abbr.) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (คำย่อ Personal Computer)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your mission is to download the Clusterstorm files from Saber's personal computer located in his library, right here.เบน , เรากำลังหาหลักฐาน เพื่อพิสูจน์, ว่าเราเจ๋งแค่ไหน
Oliver Queen's personal computer geek were coming to an end.คอมฯส่วนตัวของโอลิเวอร์ควีน
This is Conklin's personal computer.นี่คือ คอมพิวเตอร์ของคอนกลิน
She used her personal computer.- เธอใช้เครื่องคอมส่วนตัว
You can easily access OZ through a personal computer, cellular phone, or even your television.คุณสามารถเข้าระบบ OZ ได้อย่างง่ายๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแม้แต่โทรทัศน์
I pulled up his employment contract from his personal computer.ผมดึงสัญญาการจ้างงานของเขามาดู จากเครื่องพีซีของเขา

personal computer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
个人电脑[gè rén diàn nǎo, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, 个人电脑 / 個人電腦] personal computer; PC

personal computer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
PC[ピーシー, pi-shi-] (n) {comp} PC; personal computer
ウェアラブルパソコン[, uearaburupasokon] (n) {comp} wearable personal computer
オールインワンPC[オールインワンピーシー, o-ruinwanpi-shi-] (n) {comp} all-in-one Personal Computer
オールインワンパソコン[, o-ruinwanpasokon] (n) {comp} all-in-one personal computer
サブノート型パソコン[サブノートがたパソコン, sabuno-to gata pasokon] (n) {comp} subnotebook personal computer
タブレットPC[タブレットピーシー, taburettopi-shi-] (n) tablet personal computer (tablet PC)
デスクトップパソコン[, desukutoppupasokon] (n) desktop personal computer
ノートブック型パーソナルコンピュータ[ノートブックがたパーソナルコンピュータ, no-tobukku gata pa-sonarukonpyu-ta] (n) {comp} notebook personal computer
ダウンサイジング[, daunsaijingu] (n,vs) (1) downsizing; (2) {comp} switching from mainframe to personal computers; (P)
ノートパソコン[, no-topasokon] (n) (from notebook personal computer) (See パソコン) laptop; notebook
ハンドヘルドPC[ハンドヘルドピーシー, handoherudopi-shi-] (n) {comp} handheld Personal Computer; HPC
マイコン[, maikon] (n) (1) (abbr) {comp} microcomputer; personal computer; home computer; (2) micro-controller; micro-processor; MCU; (3) moving (animated) icon; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パーソナルコンピュータ[ぱーそなるこんぴゅーた, pa-sonarukonpyu-ta] PC, personal computer
パーソナルコンピューター[ぱーそなるこんぴゅーたー, pa-sonarukonpyu-ta-] personal computer
パソコン[ぱそこん, pasokon] personal computer
パソコン通信[パソコンつうしん, pasokon tsuushin] personal computer communication
マイコン[まいこん, maikon] personal computer
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
パソコン[ぱそこん, pasokon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ English: personal computer

personal computer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[n. exp.] (khǿmphiutoē) EN: personal computer FR: ordinateur individuel [m] ; ordinateur personnel [m]
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[n. exp.] (khreūang kh) EN: personal computer ; PC FR: ordinateur individuel [m] ; PC [m]
พีซี[n.] (phīsī) EN: PC ; personal computer FR: PC [m] ; ordinateur individuel [m]

personal computer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
PC : Personalcomputer {m}PC : personal computer
Arbeitsplatzrechner (PC) {m}personal computer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า personal computer
Back to top