ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

periscope

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *periscope*, -periscope-

periscope ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
periscope (n.) กล้องส่องดูเหนือผิวน้ำของเรือดำน้ำ Syn. telescope
English-Thai: HOPE Dictionary
periscope(เพอริสโคพ') n. กล่องส่องดูเหนือผิวหน้าของเรือใต้น้ำ,กล้องส่องดูภาพที่อยู่เหนือระดับสายตาตรง,กล้องส่องดูภาพที่อยู่หักสายตาเป็นมุมฉาก
English-Thai: Nontri Dictionary
periscope(n) กล้องส่องดูทาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้องตาเรือ (n.) periscope
ปริทรรศน์ (n.) periscope Syn. กล้องตาเรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, yeah. Like swinging a periscope around.เหมือนหมุนกล้องในเรือดำน้ำเลย
Up periscope. Rig for depth charge. Stand by fire drill.กล้องส่องพร้อม ปีนพร้อม เตรียมรับคําสัั่งยิง
The rain's too heavy to make it out clearly. It looks like a periscope.ฝนตกหนักเกินกว่าเราจะเห็นอะไรชัด ดูเหมือนจะเป็น กล้องส่องเรือดำน้ำ
But, he's a little dinky and his periscope's a little rusty...แต่เขาชอบอยู่นิ่งๆ และ กล้องของเขามีสนิมนิดหน่อย

periscope ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
潜望镜[qián wàng jìng, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˋ ㄐㄧㄥˋ, 潜望镜 / 潛望鏡] periscope

periscope ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペリスコープ[, perisuko-pu] (n) periscope
潜望鏡[せんぼうきょう, senboukyou] (n) periscope
潜望鏡深度[せんぼうきょうしんど, senboukyoushindo] (n) periscope depth

periscope ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กล้องดูแห่[n. exp.] (klǿng dū ha) EN: periscope FR: périscope [m]
กล้องปริทรรศน์[n.] (klǿngparith) EN: periscope FR: périscope [m]
กล้องเพอริสโคป[n. exp.] (klǿng phoēr) EN: periscope FR: périscope [m]
กล้องเรือดำน้ำ[n. exp.] (klǿng reūa ) EN: periscope FR: périscope [m]
กล้องตาเรือ[n.] (klǿngtāreūa) EN: periscope FR: périscope [m]
ปริทรรศน์[n.] (parithat) EN: periscope FR: périscope [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า periscope
Back to top