ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

penuriously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *penuriously*, -penuriously-

penuriously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
penuriously (adv.) อย่างยากจนที่สุด See also: อย่างอัตคัด, อย่างขัดสน, อย่างขาดแคลน

penuriously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: stingy ; niggardly ; miserly ; penuriously FR: radin
กระดูกขัดมัน[adj.] (kradūkkhatm) EN: tingy ; niggardly ; miserly ; penuriously FR: radin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า penuriously
Back to top