ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

penguin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *penguin*, -penguin-

penguin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
penguin (n.) นกเพนกวิน
penguin (n.) เพนกวิน
English-Thai: HOPE Dictionary
penguin(เพน'กวิน,เพง'กวิน) n. นกเพนกวิน
English-Thai: Nontri Dictionary
penguin(n) นกเพนกวิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพนกวิน (n.) penguin
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You promised you'd visit the Penguin the day you got out.คุณสัญญาว่าคุณจะมาเยี่ยมนกเพนกวินในวันที่คุณออกจากคุก
Curtis, you and the Penguin are the only family we got.เคอทิส คุณและนกเพนกวินเป็นครอบครัวเดียวที่เรามี
Like the Penguin says. We got to move toward redemption.พวกเราต้องไปให้พ้นบาป พวกเราต้องการไปที่จะโบสถ์
Heh. You know, I always feel like kind of a goofball... in these penguin suits,ผมรู้สึกเหมือนเป็นตัวตลก..
That's not all I do. I gave a penguin a bath today.นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมทำทั้งวันนะ ผมยังมีเวลามาอาบน้ำให้เพนกวินอยู่เลย
He's one of us, men, you all know the penguin credo.เขาเป็นพวกเรา ทหาร พวกนายก็รู้กฎของเพนเกวินแล้ว.
You remember the penguin credo?นายจำกฎของเพนกวินได้ไม๊?
The penguin wipes his mouth and says, "Hey, screw you! It's ice cream. "นกเพนกวินเช็ดปากของมันแล้วพูดว่า "แม่งเอ๋ย มันแค่ไอศกรีมเลอะ"
I rented that penguin movie.- ผมเช่าหนังเพนกวินนั่นมา
The kids fine, he was born in the water he's a penguin for crying out loud.เจ้าเด็กนั่นสบายดี เขาเกิดมากับน้ำนะ เขาเป็นเพนกวินตั้งแต่เกิดแล้ว
You know, he's kind of like a penguin umm...รู้ไหม รูปร่างเขา เหมือน นกเพนกวินน่ะ อืม...
We have a Penguin in distress!สงสัยพวกเรามีปัญหาแล้วล่ะ เพนกวิ้น

penguin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帝王企鹅[dì wáng qǐ é, ㄉㄧˋ ㄨㄤˊ ㄑㄧˇ ㄜˊ, 帝王企鹅 / 帝王企鵝] emperor penguin
企鹅[qǐ é, ㄑㄧˇ ㄜˊ, 企鹅 / 企鵝] penguin

penguin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アデリーペンギン[, aderi-pengin] (n) Adelie penguin (Pygoscelis adeliae)
エンペラーペンギン[, enpera-pengin] (n) (See 皇帝ペンギン) emperor penguin (Aptenodytes forster)
キングペンギン[, kingupengin] (n) (See 王様ペンギン) king penguin (Aptenodytes patagonicus)
ケープペンギン[, ke-pupengin] (n) Cape penguin; African penguin; blackfooted penguin; jackass penguin (Spheniscus demersus)
ジェンツーペンギン[, jientsu-pengin] (n) gentoo penguin (Pygoscelis papua)
フンボルトペンギン[, funborutopengin] (n) Humboldt penguin (Spheniscus humboldti)
マカロニペンギン[, makaronipengin] (n) macaroni penguin (Eudyptes chrysolophus)
マゼランペンギン[, mazeranpengin] (n) Magellanic penguin (Spheniscus magellanicus)
まべ貝[まべがい;マベガイ, mabegai ; mabegai] (n) (uk) penguin wing oyster (Pteria penguin)
王様ペンギン[おうさまペンギン;オウサマペンギン, ousama pengin ; ousamapengin] (n) (uk) king penguin (Aptenodytes patagonicus)
髭ペンギン[ひげペンギン;ヒゲペンギン, hige pengin ; higepengin] (n) (uk) chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica)
ペンギン[, pengin] (n) penguin; (P)

penguin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นกเพนกวิน[n. exp.] (nok phenkwi) EN: penguin FR: pingouin [m]
เพนกวิน[n.] (phenkwin) EN: penguin FR: pingouin [m]
ปลาเพนกวิน[n. exp.] (plā phēnkwi) EN: Penguin Tetra ; Thayeria Boehlkei FR: Thayeria Boehlkei

penguin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaiserpinguin {m} [ornith.]Emperor Penguin
Eselspinguin {m} [ornith.]Gentoo Penguin
Galapagospinguin {m} [ornith.]Galapagos Penguin
Brillenpinguin {m} [ornith.]Jackass Penguin
Königspinguin {m} [ornith.]King Penguin
Goldschopfpinguin {m} [ornith.]Macaroni Penguin
Haubenpinguin {m} [ornith.]Royal Penguin
Snaresinselpinguin {m} [ornith.]Snares Island Penguin
Dickschnabelpinguin {m} [ornith.]Victoria Penguin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า penguin
Back to top