ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pen name

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pen name*, -pen name-

pen name ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pen name (n.) นามปากกา Syn. nom de plume, anonym, pseudonym
English-Thai: HOPE Dictionary
pen namen. นามปากกา, Syn. pseudonym
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pen name; nom de plumeนามปากกา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pen nameนามปากกานามปากกา (Pen name) หมายถึง ชื่อที่นักเขียนหรือนักประพันธ์ใช้แทนชื่อจริงของตน โดยทั่วไปเป็นชื่อที่ยอมรับเพื่อใช้ปกปิดตัวของผู้เขียน นามปากกาสามารถเป็นชื่อของบุคคลหนึ่งที่มีจริงที่ผู้เขียนใช้เป็นนามปากกาของตน นามแฝงในนิยาย (เช่น Avi ใช้เป็นนามปากกาของ Eward Irving Wortis) นามแฝงที่ใช้ตามชื่อจริงของผู้เขียน (เช่น Dr.Seuss ใช้เป็นนามแฝงของ Theodor Seuss Geisel) หรือคำหรือวลีที่ไม่ได้เป็นชื่อบุคคล (เช่น Spy ใช้เป็นนามปากกาของ Sir Leslie Ward) นามปากกาเป็นชื่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงศตวรรษที่ 19 เมื่อการเขียนยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างในปัจจุบันนี้ และถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้หญิง (เช่น George Eliot ใช้เป็นนามปากกาของ Mary Ann Evans Cross) นักเขียนบางคนเขียนโดยใช้นามปากกามากกว่าหนึ่งชื่อ และชื่อที่แตกต่างกันนี้ได้รับการยอมรับเมื่อผู้เขียนมีงานเขียนหลายแนวและใช้นามปากกาในงานเขียนแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป (เช่น ว. วินิจฉัยกุล, แก้วเก้า เป็นนามปากกาของ รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์) หรือเป็นการแนะนำตัวละครตัวใหม่ หรือตัวละครหลายๆ ตัวในเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In a few seconds, you're about to discover the face and the true identity of the man hidden behind the pen name "Aladin", author of In The Light, the young generation's cult novel.วันนี้เราจะมาเปิดเผยหน้าตา ชายผู้ซึ่ง... อยู่ภายใต้นามปากกา "อลาดิน"
Our first request comes from a listener by the pen name Banana Boatค่ำคืนที่แสนยาวนาน request แรกจากผู้ฟังทางบ้านของเรา
I've sent three chapters of my new book to a publisher, under a pen name.ผมส่งต้นฉบับไปสำนักพิมพ์ 3 ฉบับแล้ว ภายใต้นามปากกา
It's from Kobane cho, pen name, Fried Noodle Breadมาเริ่มกันที่โปสการ์ดใบต่อมา
There's my stage name, my pen name, my avatar.-แกมันเป็นตัวกิ้งก่าที่.
Each has a nom de plume... a pen name, pseudonym, whatever you want to call it.แต่ละคนมีนามปากกา นามแฝง หรืออะไรก็แล้วแต่นายจะเรียก
"The Unmarried Mother" is my pen name.คุณแม่ยังโสด" คือนามปากกาของฉัน

pen name ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假名[jiǎ míng, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄧㄥˊ, 假名] false name; pseudonym; alias; pen name; the Japanese kana scripts; hiragana 平假名 and katakana 片假名
笔名[bǐ míng, ㄅㄧˇ ㄇㄧㄥˊ, 笔名 / 筆名] pen name; pseudonym

pen name ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
漁史[ぎょし, gyoshi] (n) suffix added after a writer's pen name
仮名[かめい(P);かりな(ok);けみょう(ok), kamei (P); karina (ok); kemyou (ok)] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume; (P)
作り名[つくりな, tsukurina] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume
別名[べつめい(P);べつみょう, betsumei (P); betsumyou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume; (P)
別称[べっしょう, besshou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume
異称[いしょう, ishou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume
筆名[ひつめい, hitsumei] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume; (P)
[けん, ken] (suf,ctr) (1) counter for buildings (esp. houses); (suf) (2) suffix for a pen name, stage name, etc.
雅号[がごう, gagou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume

pen name ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นามแฝง[n.] (nāmfaēng) EN: assumed name ; alias ; incognito ; pen name FR: pseudonyme [m] ; nom d'emprunt [m] ; alias (adv.)
นามปากกา[n.] (nāmpākkā) EN: pen name ; nom de plume FR: nom de plume [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pen name
Back to top