ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pelt with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pelt with*, -pelt with-

pelt with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pelt with (phrv.) รัว (คำถาม) See also: รัว (ยิง), รัวใส่ Syn. pelt at
pelt with (phrv.) (ฝน) ตกหนัก See also: กระหน่ำ Syn. pelt down, pout down
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Grace Van Pelt with the CBI.ฉัน เกรซ แวน เพลท จาก CBI

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pelt with
Back to top