ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peacemaker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peacemaker*, -peacemaker-

peacemaker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peacemaker (n.) ผู้ไกล่เกลี่ย Syn. mediator, pacifist
English-Thai: HOPE Dictionary
peacemakern. ผู้ไกล่เกลี่ย., See also: peacemaking n.,adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
peacemaker(n) ผู้ประนีประนอม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're here as peacekeepers, not as peacemakers.พวกเรามาเพื่อรักษาสันติ ไม่ใช่สร้างสันติ
While i appreciate you playing the peacemaker, chuck,ขณะที่ฉันชื่นชมการเล่นเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของนาย ชัค
You have recast yourself as the great peacemaker.คุณได้สร้างชื่อขึ้นใหม่ในการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่ดีมาก
Blessed be the peacemakers, word to the meek, the kingdom of heaven is open all week, Jesus and me were...Blessed be the peacemakers, word to the meek, the kingdom of heaven is open all week, Jesus and me were... ข้ามาถึงแล้ว!
Blessed be the peacemakers, word to the meek, the kingdom of heaven is open all week.Blessed be the peacemakers, word to the meek, the kingdom of heaven is open all week.
My brother the peacemaker.น้องชายของฉัน ผู้สร้างสันติภาพ
Men who built the a-bomb thought they were peacemakers, too.คนที่สร้างระเบิด แต่พวกเขาก็เป็นผู้สร้างสันติด้วย
What's that, a Peacemaker?นั้น ผู้ประนีประนอม คืออะไร?
Some folks like to call it "the peacemaker."Some folks like to call it "the peacemaker.

peacemaker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
まとめ役;纏め役[まとめやく, matomeyaku] (n) mediator; peacemaker; troubleshooter; manager

peacemaker ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Friedensstifter {m}peacemaker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peacemaker
Back to top