ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

payload

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *payload*, -payload-

payload ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
payload (n.) น้ำหนักบรรทุกที่ให้รายได้ Syn. cargo, lading
English-Thai: HOPE Dictionary
payloadn. น้ำหนักบรรทุกที่ให้รายได้หรือกำไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You shot your payload on the boss.นายจะทำร้ายเจ้านายของนายนะ
Spilt its payload onto the road.ของที่บรรทุกตกลงบนถนน
Semi jackknifed and spilled its payload onto the road.รถพวงพลิกคว่ำและ ของที่บรรทุกหกบนถนน
When he eats, he holds his fork like a murderer's knife, gnawing at its skewered payload like a deranged woodland rodent.ตอนที่เขากิน เขาจับส้อม เหมือนฆาตกรจับมีด แล้วแทะเนื้อติดกระดูกจนเหลือแต่กระดูกจริงๆ
It'll take you and the payload back to HQ.ผมจะพาคุณกับสินค้า กลับมาที่สำนักงานใหญ่
Someone has to go up with the telescope as a payload specialist, and guess who that someone is, heh.ยังมีดีกว่านี้อีกนะ ต้องมีคนขึ้นไปกับกล้องโทรทรรศน์นั่น ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ พวกนายเดาสิว่าเป็นใคร
The payload will wipe out Midtown.อานุภาพมันจะทำลายใจกลางเมือง
I need a final go-no go for payload delivery.ฉันต้องการที่สุดท้ายไปไม่ไปสำหรับการจัดส่งบรรจุ
They were sending up their last payload when pirates took them, 93 minutes ago.พวกเขาถูกส่งขึ้นอัตราสุดท้ายของพวกเขาเมื่อโจรสลัดจึงพาเขา 93 นาทีที่ผ่านมา
You need to secure the payload and you need to secure it in your ass.คุณต้องซ่อนพัสดุนั่น คุณต้องซ่อนมันในตูดคุณเท่านั้น
Bruce has three months to get the payload done.บรูซมีสามเดือน จะได้รับอัตราทำ
I'm gonna nab a payload from these gunrunners to establish my cover.ฉันจะไปฉกปืนมาซักโหลนึงจากพวกค้าปืนเถื่อน เพื่อสร้างตัวตนใหม่

payload ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
载弹量[zài dàn liàng, ㄗㄞˋ ㄉㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, 载弹量 / 載彈量] payload
酬载[chóu zài, ㄔㄡˊ ㄗㄞˋ, 酬载 / 酬載] payload

payload ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペイロード[, peiro-do] (n) {comp} payload (of a cell, packet, etc.)
ペイロードスペシャリスト[, peiro-dosupesharisuto] (n) payload specialist
最大積載量[さいだいせきさいりょう, saidaisekisairyou] (n) maximum carrying capacity; maximum payload
荷物[にもつ, nimotsu] (n) (1) (See 御荷物) luggage; baggage; (2) (See 足まとい) burden; (3) payload (of a packet, cell, etc.); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ペイロード[ぺいろーど, peiro-do] payload (of a cell, packet, etc.)
荷物[にもつ, nimotsu] payload (of a packet, cell, etc.)

payload ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำหนักบรรทุก[n. exp.] (nāmnak bant) EN: load ; payload FR: charge utile [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า payload
Back to top