ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

patois

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *patois*, -patois-

patois ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
patois (n.) ภาษาท้องถิ่น (โดยเฉพาะของฝรั่งเศส) Syn. dialect, lingo
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
patoisภาษาชนบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And that's risky, so watch the patois in there.และนั่นคือความเสี่ยง เพื่อดูชาวบ้านที่นั่น

patois ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
訛り(P);訛[なまり, namari] (n) (1) (uk) accent (of one's speech); (2) dialect; provincialism; patois; (3) corrupted form (e.g. of word); mispronunciation; (P)

patois ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาษาสงขลา[n. exp.] (phāsā Songk) EN: FR: patois de Songkhla [m]
ภาษาถิ่น[n. exp.] (phāsā thin) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech FR: langue régionale [f] ; parler régional [m] ; dialecte [m] ; idiome [m] ; patois [m] ; langue vernaculaire [f]
ภาษาถิ่นย่อย[n. exp.] (phāsā thin ) EN: subdialect FR: langue sous-régionale [f] ; sous-dialecte [m] ; patois [m]

patois ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dialekt {m}patois

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า patois
Back to top