ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pasta

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pasta*, -pasta-

pasta ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pasta (n.) พาสต้า See also: อาหารอย่างหนึ่งของอิตาลี
English-Thai: HOPE Dictionary
pasta(พาส'ทะ) n. อาหารแป้งเคล้าไข่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pasta productsพาสต้า [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's that pasta salad dextrose.นี่เด็กซ์โตรสพาสต้าสลัด
We had a pasta course, and then we had a meat or a fish.เราทำพาสต้า บางทีก็ปลาและเนื้อ
Make sure the Mayor gets the pasta fazool, all right?ให้แน่ใจว่า ท่านผู้ว่า จะได้ พาสต้า ฟาส์ซูล เข้าใจไม๊ ?
The pasta is ready. In five minutes, they'll be soft.45 แล้ว เดี๋ยวพาสต้าที่ทำไว้จะชืดเอานะ
Sounds great. We're at the hotel Pasta e fagioli.เยี่ยมไปเลย เราพักที่โรงแรม พาสต้า เอล ฟาจิโล
If you want to cook pasta the right way, ...throw the cooked noodles at the wall.ถ้าคุณอยากกินพาสต้าให้อร่อย จงปาเส้นสปาเก็ตตี้ไปที่ข้างฝา
Evergreen Pasta and PizzaEvergreen Pasta and Pizza
She hand rolls her pasta every weekend.เธอทำเส้นพาสต้าทุกอาทิตย์
Oh, oh, I know, with their pizza and pasta and... michelangelo.ฉันรู้ได้จาก พิซซ่า พาสต้า และไมเคิล แองเจโล
You have some pasta stuck to the right side of your face.ลูกมีพาสต้าติดที่แก้มขวาแน่ะ
“He said, with a funny face, ‘no more pasta in Outer Space’!เขาพูดด้วยใบหน้าแสนตลก 'ไม่เอาพาสต้าอีกแล้ว ในยานจรวดอวกาศ! '
I left it here when I took your family on that magical pasta tour of Italy.ฉันเลยจะมาเอาหม้อกรองฉัน ฉันทิ้งไว้ตอนฉันทำ.. - .. ทัวร์พาสต้าอิตาลีไง

pasta ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fěn, ㄈㄣˇ, 粉] powder; cosmetic face powder; food prepared from starch; noodles or pasta made from any kind of flour; whitewash; white; pink

pasta ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カペッリダンジェロ;カペッリ・ダンジェロ[, kaperridanjiero ; kaperri . danjiero] (n) angel hair pasta (ita
パスタ[, pasuta] (n) pasta (ita
ボンゴレ;ヴォンゴレ[, bongore ; vongore] (n) clam sauce pasta (ita
太麺[ふとめん, futomen] (n) thick noodles; thick pasta
カルボナーラ[, karubona-ra] (n) (spaghetti alla) carbonara (type of pasta) (ita
ツナマヨネーズ[, tsunamayone-zu] (n) mixture of mayonnaise and canned tuna, used on bread, pasta, etc.
フェデリーニ[, federi-ni] (n) fedelini (pasta similar to thin vermicelli) (ita

pasta ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขนมจีน[n.] (khanomjīn) EN: vermicelli ; rice noodles ; Thai rice noodles ; Lao spaghetti ; spaghetti Lao ; Thai vermicelli ; rice vermicelli ; Chinese pasta noodles FR: vermicelle [m] ; spaghetti lao [m] ; vermicelles à la thaïlandaise [mpl]
กวยจั๊บ [= ก๋วยจั๊บ = ก๋วยจั้บ = ก๊วยจั้บ][n. exp.] (kūay jap = ) EN: boiled Chinese pasta squares ; paste of rice flour FR: pâtes de riz [fpl]
พาสต้า[n.] (phāttā) EN: pasta FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pasta
Back to top