ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pass on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pass on*, -pass on-

pass on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pass on (phrv.) เดินต่อไป See also: เคลื่อนต่อไป
pass on (phrv.) ส่งต่อหรือบอกต่อกันไป Syn. pass along, pass down
pass on (phrv.) ดำเนินต่อไป Syn. move on
pass on (phrv.) จากไป See also: ตาย, เสียชีวิต Syn. pass away
pass on (phrv.) ตกทอดไปสู่ See also: สืบทอดจาก...ไปสู่...
pass on (phrv.) ให้ประโยชน์กับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่ายทอดความรู้ (v.) pass on knowledge See also: teach
ถ่ายทอดความรู้ (v.) pass on knowledge See also: teach
ถ่ายทอดความรู้ (v.) pass on knowledge See also: teach
ถ่ายทอดวิชา (v.) pass on knowledge See also: teach Syn. ถ่ายทอดความรู้
ถ่ายทอดวิชา (v.) pass on knowledge See also: teach Syn. ถ่ายทอดความรู้
ถ่ายทอดวิชา (v.) pass on knowledge See also: teach Syn. ถ่ายทอดความรู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Another chance to pass on the teaching.โอกาสที่จะผ่านในการเรียนการสอนอีก
Those of you who are taking suppositories might want to pass on that whole thing.แต่ถ้ายาเหน็บก็ไม่ต้องใช้มุขนี้นะ
You know what? I better pass on the game.ฉันว่าเอ่อฉัน ฉันไม่ไแดูด้วยแล้ว
Take a pass on this one.คุณปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปซะเถอะ
Countries all over the world still pass on knowledge through pictorial forms.นานาอารยประเทศถ่ายทอดความรู้ ในรูปแบบของภาพ
Your wife gave you a pass on the affair.ภรรยาของคุณให้อภัยเรื่องชู้สาว
People like us usually do not mentor others, because I do not wish to pass on my skills so easily to anyone.โดยปกติคนอย่างพวกเราจะไม่สอนใคร เพราะไม่อยากถ่ายทอดทักษะให้คนอื่นให้ง่าย ๆ
Alright, pass on my best regards to Wang-jae.ก็ได้ ฝากบอกแวง-จีด้วยว่าฉันนับถือ
I think I'll pass on the 72 virgins, thanks.ฉันว่าฉันขอผ่านเรื่องไปสวรรค์ดีกว่า ขอบใจนะ
Hold on, Ahjushi, please pass on the message.เดี๋ยวคะๆ คุณพ่อบ้าน ช่วยส่งข้อความถึงเค้าด้วยนะคะ
Oh, y-you would've given me a pass on my drinking and my--my swearing, my--my men?โอ้ ลูกไม่ว่าอะไรเหรอที่แม่ทั้งดื่ม สบถ แล้วยังมีเรื่องผู้ชายอีก
But then again, i never figured that you would pass on sizzling shrimp, either.พี่ยังไม่คิดว่าเธอจะทิ้งกุ้งได้ลงคอ

pass on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
换代[huàn dài, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, 换代 / 換代] change of dynasties; to pass on to the next generation; new product (in advertising)
转嫁[zhuǎn jià, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄚˋ, 转嫁 / 轉嫁] to remarry (of widow); to pass on (blame, cost, obligation, unpleasant consequence etc); to transfer (blame, guilt); to pass the buck
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, 传 / 傳] to pass on; to spread; to transmit; to infect; to transfer; to circulate; to pass on; to conduct (electricity)
传抄[chuán chāo, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄠ, 传抄 / 傳抄] to circulate copies; to copy and pass on
转告[zhuǎn gào, ㄓㄨㄢˇ ㄍㄠˋ, 转告 / 轉告] pass on; communicate; transmit
转达[zhuǎn dá, ㄓㄨㄢˇ ㄉㄚˊ, 转达 / 轉達] pass on; convey; communicate

pass on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
命令を伝える[めいれいをつたえる, meireiwotsutaeru] (exp,v1) to pass on an order; to pass the word
語り伝える[かたりつたえる, kataritsutaeru] (v1,vt) to hand down; to pass on (story or tradition)
止めておく[やめておく, yameteoku] (v5k) (uk) to pass; to pass on; to give (something) a miss; to let the matter drop
申し伝える;申伝える[もうしつたえる, moushitsutaeru] (v1,vt) (hum) (See 言い伝える) to convey a message (e.g. to one's superior); to communicate; to pass on; to pass; to pass along; to put across
蹈鞴を踏む;踏鞴を踏む;たたらを踏む[たたらをふむ, tatarawofumu] (exp,v5m) to stumble a step or two forward (when trying to stop); to pass one's destination and stumble a step or two forward; to totter

pass on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้รับช่วง[v. exp.] (hai rap chū) EN: pass on (to) FR:
จรลวง ; จรล่วง[v.] (jøralūang) EN: pass on FR:
ถ่าย[v.] (thāi) EN: pass on ; relay ; convey ; communicate ; transmit FR: transmettre ; passer ; relayer
ถ่ายทอด[v.] (thāithøt) EN: transfer ; transmit ; teach ; instruct ; pass on ; impart ; express FR: transmettre ; relayer ; diffuser ; passer le flambeau (litt.)
ถ่ายทอดวิชา[X] (thāithøt wi) EN: pass on knowledge ; teach FR: transmettre le savoir
ต่อปาก[v.] (tøpāk) EN: pass on by word of mouth FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pass on
Back to top