ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

parti-coloured

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *parti-coloured*, -parti-coloured-

parti-coloured ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
parti-coloured (adj.) ซึ่งมีหลากหลายสี Syn. colorful
English-Thai: HOPE Dictionary
parti-colouredadj. หลากสี,หลากหลาย หลายแบบ

parti-coloured ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระรอกบินเล็กเขาสูง[n. exp.] (krarøk bin ) EN: Parti-coloured Flying Squirrel FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า parti-coloured
Back to top