ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

parrot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *parrot*, -parrot-

parrot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
parrot (n.) นกแก้ว Syn. parakeet, macaw, lorikeet
parrot (n.) ผู้ที่เลียนคำพูดผู้อื่น See also: ผู้เลียนแบบคนอื่น Syn. copycat, copier, mimicker
parrot (vt.) เลียนคำพูด See also: พูดตาม
parrot fashion (idm.) โดยไม่เข้าใจความหมาย See also: โดยการท่องจำ
parrot-fashion (idm.) โดยไม่เข้าใจความหมาย See also: โดยการท่องจำ
English-Thai: HOPE Dictionary
parrot(แพ'รัท) n. นกแก้ว -v. พูดตามโดยไม่รู้ความหมาย
parrot cryการเลียนแสียงแบบนกแก้ว
parrot diseasen. =psittacosis (ดู)
parrot fevern. =psittacosis (ดู)
parrotfishn. ปลาปากนกแก้ว
English-Thai: Nontri Dictionary
parrot(n) นกแก้ว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parrotsนกแก้ว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นกแก้ว (n.) parrot
เบญจวรรณ (n.) parrot Syn. นกแก้ว
แก้ว (n.) parrot Syn. นกแก้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Couldn't find one with a parrot on it?หาคนอื่นไม่ได้แล้วสิ
Add the fingers of a young monkey, the gizzard of a pig, the beak of a parrot and three spoonfuls of sugar.และนิ้วของลิง เครื่องในหมู จะงอยปากนกแก้ว และน้ำตาลสามช้อนพูน
The Red Guards... that you admire... they all carry the same book... they all sing the same songs... they all parrot the same slogans.ที่นายชื่นชม... พวกมันทุกคน ถือหนังสือเล่มเดียวกัน... พวกมันร้องเพลงเดียวกัน...
All I've got at home is one pony and two dogs and four cats and six bunny rabbits and two parakeets and three canaries and a green parrot and a turtle and a silly old hamster.ที่บ้านก็มี ลูกม้าหนึ่งตัว สุนัขสองตัว แมวสี่ตัว และก็กระต่ายหกตัว นกแก้วเล็กสองตัว นกคานารี่สามตัว แล้วก็นกแก้วเขียว และก็เต่าอีกหนึ่ง
So remember what he says, and just parrot it.จำไว้ว่าเขาพูดอะไร ก็พูดตามเขาไป
Or does it just parrot what it's heard?หรือมันแค่เลียนเสียงสิ่งที่มันได้ยิน?
Age 16, a parrot in a pet store calls me fat ass.เป็นนกที่แข็งแกร่งมาก
But they had a movie about a parrot that coaches an inner city debate team?เขาฉายหนังเกี่ยวกับนกแก้ว ที่โค้ชจะให้มันร่วมเล่นกับทีมด้วยใช่มั้ย
Even a parrot can be taught to mimic.แม้แต่นกแก้วยังสอนให้เลียนแบบได้
This about the parrot case?นี่เกี่ยวกับคดีนกรึเปล่า?
We fought Parrotfish Boss's boys today.วันนี้ พวกเราสู้กับหัวหน้าแก๊งปลานกแก้ว
She beat up Parrotfish with just one swing.เธอจัดการไอ้พวกปลานกแก้วแค่แปปเดียวเอง

parrot ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鹦鹉热[yīng wǔ rè, ˇ ㄖㄜˋ, 鹦鹉热 / 鸚鵡熱] psittacosis (ornithosis; parrot fever)
传声筒[chuán shēng tǒng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄥ ㄊㄨㄥˇ, 传声筒 / 傳聲筒] loudhailer; megaphone; one who parrots sb; mouthpiece
[wǔ, ˇ, 鹉 / 鵡] parrot
[yīng, , 鹦 / 鸚] parrot
鹦鹉[yīng wǔ, ˇ, 鹦鹉 / 鸚鵡] parrot

parrot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オウム病;鸚鵡病[おうむびょう(鸚鵡病);オウムびょう(オウム病), oumubyou ( oumu byou ); oumu byou ( oumu byou )] (n) psittacosis; parrot fever
梟鸚鵡[ふくろうおうむ;フクロウオウム, fukurououmu ; fukurououmu] (n) (uk) kakapo (Strigops habroptila); owl parrot
鸚哥[いんこ;インコ, inko ; inko] (n) (uk) true parrot (esp. small parrots such as the parakeet, lory and conure)
鸚鵡[おうむ;オウム, oumu ; oumu] (n) (uk) (See 鸚哥) (large) parrot (inc. the cockatoo)
アオブダイ属[アオブダイぞく, aobudai zoku] (n) Scarus (genus of parrotfish in the family Scaridae)
オウムブダイ[, oumubudai] (n) palenose parrotfish (Scarus psittacus)
ハゲブダイ[, hagebudai] (n) bullethead parrotfish (Chlorurus sordidus, was Scarus sordidus); daisy parrotfish
武鯛;不鯛[ぶだい;ブダイ, budai ; budai] (n) (uk) Japanese parrotfish (Calotomus japonicus)
青武鯛[あおぶたい;アオブダイ, aobutai ; aobudai] (n) (uk) Scarus ovifrons (species of parrotfish)
鸚鵡返し;おうむ返し[おうむがえし, oumugaeshi] (n) parroting another's words

parrot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอกจาน[n.] (døk jān) EN: Flame of the Forest ; Bastard Teak ; Parrot Tree ; Palash ; Dhak ; Palah ; Butea monosperma FR: Butea monosperma
จาน[n.] (jān) EN: Flame of the Forest ; Bastard Teak ; Parrot Tree ; Palash ; Dhak ; Palah ; Butea monosperma FR: Butea monosperma
แก้ว[n.] (kaēo) EN: parrot FR: perroquet [m]
แก้วโม่ง[n. exp.] (kaēo mōng) EN: Alexandrine parakeet ; Alexandrine parrot ; Psittacula eupatria FR: Psittacula eupatria
ก้ามกุ้งสีทอง[n. exp.] (kāmkung sī ) EN: Parrot ; Parrot flower ; Yellow bird ; heliconia (golden torch) FR:
เลียน[v.] (līen) EN: imitate ; copy ; parrot ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; follow the example of FR: imiter ; copier ; simuler ; singer ; reproduire
นกหกเล็กปากแดง[n. exp.] (nokhok lek ) EN: vernal hanging parrot FR: coryllis vernal [m] ; loricule vernal ; coryllis d’Inde [m]
นกหกเล็กปากดำ[n. exp.] (nokhok lek ) EN: blue-crowned hanging parrot FR: coryllis à tête bleue [m] ; coryllis couronné [m] ; coryllis de Malacca [m] ; loricule de Malacca ; loricule malais ; coryllis malais ; loricule à tête bleue ; coryllis à calotte bleue
นกหกใหญ่[n. exp.] (nokhok yai) EN: blue-rumped parrot FR: perruche à croupion bleu [f] ; perroquet à croupion bleu [m]
นกแก้ว[n.] (nok kaēo) EN: parrot FR: perroquet [m] ; papegai [m] (vx)
นกแก้วโม่ง[n. exp.] (nok kaēo mō) EN: Alexandrine Parakeet ; Alexandrian Parrot FR: Perruche alexandre [f] ; Perruche à épaulettes [f]
ทองกวาว[n.] (thøngkwāo) EN: Flame of the Forest ; Bastard Teak ; Parrot Tree ; Palash ; Dhak ; Palah ; Butea monosperma FR: Butea monosperma
ทองธรรมชาติ[n.] (thøngthamma) EN: Flame of the Forest ; Bastard Teak ; Parrot Tree ; Palash ; Dhak ; Palah ; Butea monosperma FR: Butea monosperma
ช้องแมว[n.] (chøngmaēo) EN: Parrot's Beak ; Hedgehog ; Gmelina philippensis FR: Gmelina philippensis
นกกระติ๊ดเขียว[n. exp.] (nok kratit ) EN: Pin-tailed Parrotfinch ; Erythrura prasina FR: Diamant quadricolore [m] ; Pape des prairies [m] ; Quadricolore [m] ; Pape quadricolore [m] ; Pape à queue effilée [m] ; Erythrura prasina
นกปากนกแก้ว[n. exp.] (nok pāknokk) EN: parrotbill FR:
นกปากนกแก้วหางสั้น[n. exp.] (nok pāknokk) EN: Short-tailed Parrotbill FR: Paradoxornis de David [m] ; Paradoxornis à queue courte [m] ; Paradoxornis du Père David [m]
นกปากนกแก้วหัวเทา[n. exp.] (nok pāknokk) EN: Grey-headed Parrotbill FR: Paradoxornis à tête grise [m] ; Paradoxornis à gorge noire [m]
นกปากนกแก้วหูเทา[n. exp.] (nok pāknokk) EN: Black-throated Parrotbill FR: Paradoxornis à menton noir [m] ; Paradoxornis à oreilles grises [m] ; Paradoxornis à oreillons cendrés [m] ; Paradoxornis à ailes blanches [m]
นกปากนกแก้วคิ้วดำ[n. exp.] (nok pāknokk) EN: Lesser Rufous-headed Parrotbill ; Black-browed Parrotbill ; Pale-billed Parrotbill FR: Paradoxornis à sourcils noirs [m]
นกปากนกแก้วอกลาย[n. exp.] (nok pāknokk) EN: Spot-breasted Parrotbill FR: Paradoxornis fléché [m] ; Paradoxornis à collier tacheté [m]
นกไผ่[n. exp.] (nok phai) EN: Pin-tailed Parrotfinch ; Erythrura prasina FR: Diamant quadricolore [m] ; Pape des prairies [m] ; Quadricolore [m] ; Pape quadricolore [m] ; Pape à queue effilée [m] ; Erythrura prasina
ปลานกแก้ว[n. exp.] (plā nokkaēo) EN: Indian Ocean steephead parrotfish FR:

parrot ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alexandrasittich {m} [ornith.]Princess Parrot
Amboinasittich {m} [ornith.]Amboina King Parrot
Bismarckpapagei {m} [ornith.]Singing Parrot
Bambuspapageiamadine {f} [ornith.]Bamboo Parrot Finch
Barnardsittich {m} [ornith.]Mallee Ringneck Parrot
Buntbrust-Zwergpapagei {m} [ornith.]Desmarest's Fig Parrot
Ceylonpapageichen {n} [ornith.]Ceylon Hanging Parrot
Pompadoursittich {m} [ornith.]Red Shining Parrot
Dunenkopfpapagei {m} [ornith.]Red-billed Parrot
Veilchenpapagei {m} [ornith.]Dusky Parrot
Everettpapagei {m} [ornith.]Müller's Parrot
Fidschisittich {m} [ornith.]Kandavu Shining Parrot
Fidschipapageiamadine {f} [ornith.]Fiji Parrot Finch
Flaggenschwanzpapagei {m} [ornith.]Red-spotted Racket-tailed Parrot
Geelvinkspechtpapagei {m} [ornith.]Geelvink Pygma Parrot
Olivpapagei {m} [ornith.]Modest Parrot
Kappapagei {m} [ornith.]Brown-necked Parrot
Manilapapageiamadine {f} [ornith.]Green-faced Parrot Finch
Maskensittich {m} [ornith.]Masked Shining Parrot
Maximilianpapagei {m} [ornith.]Scaly-headed Parrot
Meekspechtpapagei {m} [ornith.]Meek's Pygma Parrot
Mindanao-Spatelschwanzpapagei {m} [ornith.]Mindanao Racket-tailed Parrot
Buntkopf-Papageiamadine {f} [ornith.]Mount Katanglad Parrot Finch
Höhlensittich {m} [ornith.]Night Parrot
Braunscheitelpapagei {m} [ornith.]Painted Parrot
Papuasittich {m} [ornith.]Green-winged King Parrot
Papuapapageiamadine {f} [ornith.]Papuan Parrot Finch
Paradiessittich {m} [ornith.]Paradise Parrot
Bergsittich {m} [ornith.]Regent Parrot
Schildsittich {m} [ornith.]Superb Parrot
Schwalbensittich {m} [ornith.]Swift Parrot
Schönsittich {m} [ornith.]Turquoise Parrot
Großer Vasa {m} [ornith.]Vasa Parrot
Frühlingspapageichen {n} [ornith.]Vernal Hanging Parrot
Kahlkopfpapagei {m} [ornith.]Vulturine Parrot
Kronenpapagei {m} [ornith.]Red-winged Parrotlet
Himmelsperlingspapagei {m} [ornith.]Pacific Parrotlet
Papageischnabelpfäffchen {n} [ornith.]Parrot-billed Seedeater
Papageischnabelgimpel {m} [ornith.]Maui Parrotbill
Papageischnabelsperling {m} [ornith.]Parrot-billed Sparrow

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า parrot
Back to top