ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

parking lot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *parking lot*, -parking lot-

parking lot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
parking lot (n.) ที่จอดรถ Syn. parking area
parking lot (n.) สถานที่กลางแจ้งใช้เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง (เช่น ที่จอดรถ สนามกีฬา) Syn. car park, lot
parking lot (n.) ช่องจอดรถยนต์ในที่จอดรถ
English-Thai: HOPE Dictionary
parking lotn. ที่จอดรถ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parking lotsที่จอดรถ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลานจอดรถ (n.) parking lot Syn. ที่จอดรถ
สถานที่จอดรถ (n.) parking lot See also: car park
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There is no parking lot in the hospitalไม่มีที่จอดรถในโรงพยาบาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The rest of the band's in the parking lot getting our stuff.คนอื่นๆของวงอยู่ในที่จอดรถพร้อมกับอุปกรณ์ของเรา
You were in the parking lot going, "I'm Lamaze! I'm Lamaze!" That's great!คุณนอนอยู่ในลานจอดรถ พูดว่า"ฉันฝึกมาแล้ว"
I thought it was gonna land in the parking lot and I was gonna have to serve 'em lunch.ฉันคิดว่า มันต้องการร่อนลงในลานจอดรถ แล้วฉันคงได้เสริฟมื้อเที่ยงพวกเขา
The parking lot crusader of truth...นักรบเพื่อความจริงในลานจอดรถ
She used to hang out in the parking lot with us,เธอชอบเดินออกไปลานจอดรถ พร้อมกับพวกเรา
Found him in a parking lot in Brentwood.เราเจอเขาในลานจอดรถที่เบรนท์วูด
That Sunday, when we drove in the parking lot we just thought somebody had been barbecuing.วันอาทิตย์นั้น ตอนที่เราขับรถเข้าที่จอด ..เราคิดว่ามีใครบาบีคิวอยู่
They found the Van in an underground parking lot about two miles from where they left you.เราพบรถแวนในที่จอดรถใต้ดิน ราวสองไมล์จากที่ที่เขาทิ้งคุณ
The parking lot lamps turned on.แดน: ไฟที่ลานจอดรถ ติดแล้วนี่.
How do I know you're not just gonna take me to the parking lot to do something you said you wouldn't?ผมจะรู้ได้ไงว่าคุณจะไม่พาผมไป ที่จอดรถเพื่อทำอะไร ที่คุณบอกว่าจะไม่ทำ
I used to scratch your belly in the parking lot at the bar.หนูเคยเกาก้นพี่ที่ลานจอดรถบ่อยๆ.
The Buy More parking lot camera has a match on the car the suspect drove this morning.กล้องที่ลานจอดรถของบาย มอร์ ตรวจจับรถ ของผู้ต้องสงสัยเมื่อเช้านี้ได้ แล้วไทเลอร์ละ?

parking lot ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
存车处[cún chē chù, ㄘㄨㄣˊ ㄔㄜ ㄔㄨˋ, 存车处 / 存車處] parking lot (for bicycles)
停车场[tíng chē chǎng, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ ㄔㄤˇ, 停车场 / 停車場] parking lot; car park

parking lot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
月極駐車場;月極め駐車場[つきぎめちゅうしゃじょう, tsukigimechuushajou] (n) (See 月極め) parking lot rented on a monthly basis
満空情報[まんくうじょうほう, mankuujouhou] (n) information on space availability in a parking lot (car park)
月極め;月決め;月極;月ぎめ[つきぎめ, tsukigime] (adj-na,n) monthly (e.g. fee paid monthly for a parking lot); monthly contract
有料駐車場[ゆうりょうちゅうしゃじょう, yuuryouchuushajou] (n) toll parking lot; toll car park
駐車場[ちゅうしゃじょう, chuushajou] (n) parking lot; parking place; (P)

parking lot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัตรจอดรถ[n. exp.] (bat jøt rot) EN: car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket FR: ticket de stationnement [m]
ลานจอดรถ[n. exp.] (lān jøt rot) EN: parking lot ; parking FR: aire de stationnement [f] ; parking [m] (anglic.) ; parc de stationnement [m]
สถานที่จอดรถ[n. exp.] (sathānthī j) EN: parking lot FR:
ที่จอดรถ[n. exp.] (thī jøt rot) EN: parking place ; parking lot ; car park ; parking FR: parking [m] ; aire de stationnement [f] ; parc de stationnement [m]

parking lot ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Parkplatz {m}car park; parking lot [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า parking lot
Back to top