ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

panicled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *panicled*, -panicled-

panicled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
panicled (adj.) เป็นช่อ Syn. clustery, racemed

panicled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
糊空木[のりうつぎ;ノリウツギ, noriutsugi ; noriutsugi] (n) (uk) panicled hydrangea (Hydrangea paniculata); peegee hydrangea

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า panicled
Back to top