ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pallor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pallor*, -pallor-

pallor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pallor (n.) ความซีดขาว See also: ความซีดเผือด Syn. achromatism
English-Thai: HOPE Dictionary
pallor(แพล'เลอะ) n. ความซึดขาว
English-Thai: Nontri Dictionary
pallor(n) ความจาง,ความซีดเผือด,ความซีด,สีซีด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pallorความซีด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And judging from his pallor, all his blood's been drained.และถ้าดูจากเนื้อตัวที่ซีดเซียว แสดงว่าเขาถูกรีดเลือดจนแห้ง

pallor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Totenblässe {f}deathly pallor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pallor
Back to top