ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oxidisation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oxidisation*, -oxidisation-

oxidisation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oxidisation (n.) ปฎิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับสารอื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, I've got the rust and the oxidisation off the other piece.ไม่รู้สิ ผมเอาสนิม และปฏิกิริยาเคมีออกจากชิ้นอื่นแล้วแต่...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oxidisation
Back to top