ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oxeye

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oxeye*, -oxeye-

oxeye ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oxeye (n.) พืชไม้ดอกตระกูล Buphthalum Heliopsis See also: มีดอกเหมือนดอกเดซี่

oxeye ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フランス菊[フランスぎく;フランスギク, furansu giku ; furansugiku] (n) (uk) oxeye daisy (Leucanthemum vulgare); marguerite

oxeye ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลาตาเหลือก[n. exp.] (plā tāleūak) EN: Indo-Pacific tarpon ; oxeye herring ; herring ; Megalops cyprinoides FR:

oxeye ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Margerite {f} [bot.]marguerite; oxeye daisy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oxeye
Back to top