ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oviparous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oviparous*, -oviparous-

oviparous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oviparous (adj.) ที่ออกไข่ See also: ซึ่งออกไข่ Ops. viviparous
English-Thai: HOPE Dictionary
oviparous(โอวิพ'พะรัส) adj. ออกไข่,ซึ่งออกไข่, See also: oviparity n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oviparous-ออกไข่, -ออกเป็นไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

oviparous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
卵生動物[らんせいどうぶつ, ranseidoubutsu] (n) oviparous animal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oviparous
Back to top