ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overtook

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overtook*, -overtook-

overtook ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overtook (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ overtake
overtook (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ overtake
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
DARK ENERGY GREW, OVERTOOK DARK MATTER,อย่างช้า ๆ สร้างรายละ เอียดในภาพของ
And that's how paleolithic hunting tribes overtook early agricultural civilizations.และนั่นคือเหตุที่ทำให้ชนเผ่านักล่าในยุคเพลิโอลีธิค ก้าวทันอารยธรรมการเกษตรยุคแรก
My passion overtook my morals.ความลุ่มหลงของผมมันควบคุมศีลธรรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overtook
Back to top