ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overtired

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overtired*, -overtired-

overtired ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overtired (adj.) เหนื่อยล้ามาก See also: อ่อนล้าเต็มที่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overtired
Back to top