ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overstrain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overstrain*, -overstrain-

overstrain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overstrain (vi.) เคร่งเครียดเกินไป
overstrain (vt.) ทำให้เคร่งเครียดเกินไป
English-Thai: Nontri Dictionary
overstrain(n) การใช้กำลังมากไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overstrainความล้าเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overstrain
Back to top