ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oversleep

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oversleep*, -oversleep-

oversleep ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oversleep (vi.) นอนเกินเวลา See also: นอนนานกว่าปกติ Syn. sleep in, sleep late
English-Thai: HOPE Dictionary
oversleep(โอ'เวอะสลีพ) vi..vt. (ทำให้) นอนเลยเวลาที่กำหนดตื่น
English-Thai: Nontri Dictionary
oversleep(vi) นอนมากเกินไป,นอนเกินเวลา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
overslept (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ oversleep Syn. sleep late, sleep in
sleep late (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ oversleep Syn. sleep in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Perhaps you'll oversleep the bells and need to be roused.บางทีเจ้านอนเกินเวลาเสียงระฆังลั่น และอยากให้ปลุกให้ตื่นขึ้นมา
Oh, my god.Oh, my god.Did I oversleep?โอ้ พระเจ้าช่วย นี่ฉันหลับยาวไปใช่ไหม
Peter, you let me oversleep.ปีเตอร์, คุณทำให้ฉันตื่นสาย

oversleep ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
睡过头[shuì guò tóu, ㄕㄨㄟˋ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ, 睡过头 / 睡過頭] oversleep

oversleep ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寝忘れる[ねわすれる, newasureru] (v1,vi) to oversleep
寝過ぎる[ねすぎる, nesugiru] (v1,vi) to oversleep
寝坊(P);寐坊(oK)[ねぼう, nebou] (n,vs) (1) sleeping in late; oversleeping; (n) (2) late riser; sleepyhead; (P)
寝坊助[ねぼすけ, nebosuke] (n) (See 朝寝坊) person who oversleeps; sleepyhead
寝過ごす[ねすごす, nesugosu] (v5s) to oversleep; (P)
朝寝坊[あさねぼう, asanebou] (n,vs) oversleeping; late riser; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oversleep
Back to top