ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oversized

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oversized*, -oversized-

oversized ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oversized (adj.) ขนาดใหญ่เกินไป Syn. oversize
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oversized bookหนังสือที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now pay attention We pick up an oversized sockตอนนี้ ตั้งใจฟังกันหน่อย / เราเอาถุงเท้าคู่ใหญ่ๆ มา
May I have your attention. If you're waiting for oversized bags...โปรดทราบถ้าท่านกำลังคอยสัมภาระ...
I mean, hence the oversized bird.ผมหมายความว่า จากนี้ไป นกที่ตัวใหญ่กว่าปกติ
Finally, some action I'm gonna turn that oversized tin can into a really dented oversize tin canในที่สุดต้องอะไรซักอย่าง\\ ฉันจะขยายขนาดให้ใหญ่ที่สุดล่ะ ให้ใหญ่เท่าที่จะทำได้
That I never have to see Adam bat his oversized lashes at her undersized head ever again.ที่ฉันไม่ต้องทนดูอดัมเอาคิ้วที่ใหญ่เกินไปของเขา ไปชนกับหัวเล็กๆของเธออีกแล้ว
I am... quite oversized down there.ผมมี... ขนาดค่อนใหญ่เกินไป ที่ด้านล่างนั่น
What are you, then? An oversized squirrel?ถ้าเหลือแค่หนังกับกระดูก
By the oversized nipples of Della Reese!โดยหัวนมขนาดใหญ่ของเดลลารีส!
Thank you for the oversized key to arkham asylum.ขอบคุณสำหรับกุญแจยักษ์ของโรงพยาบาลอาร์คัม
She's oversized, humorless, refers to herself in the third person as an animal.เธอตัวใหญ่เกินไป ไร้อารมณ์ขัน พูดถึงตัวเองในแง่บุคคลที่สามอย่างกับสัตว์
Bones will be brittle, probably oversized.กระดูกจะหักง่าย อาจมีขนาดใหญ่เกิน

oversized ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大きすぎる;大き過ぎる[おおきすぎる, ookisugiru] (v1) to be oversized (overloud, etc.)
禿び[ちび(P);チビ, chibi (P); chibi] (n) (1) (uk) (sens) small child; pipsqueak; small fry; small, cute versions of manga, anime, etc. characters, typically with oversized heads; (2) (vulg) short person; midget; dwarf; (3) small animal; runt; (pref) (4) worn down (pencil, etc.); (P)

oversized ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกินขนาด[adj.] (koēn khanāt) EN: excessive ; oversized ; too big FR: excessif
หลวมโพรก[X] (lūam phrōk) EN: too loose ; baggy ; oversized FR:
โรคกลัวของใหญ่ ๆ = โรคกลัวของใหญ่ๆ[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: megalophobia ; fear of large or oversized objects FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oversized
Back to top