ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overpaid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overpaid*, -overpaid-

overpaid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overpaid (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ overpay
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And that James Holt job was just so absurdly overpaid that of course she jumped at it.แล้วงานของเจมส์ โฮลต์นั่น จ่ายให้งามซะยิ่งกว่าอะไร แน่ละเธอต้องกระโจนเข้าใส่
Kendrick overpaid to acquire that company.เค็นดริกจ่ายมากเกินไปเพื่อได้บริษัทนั้น
Well, if he overpaid he must have a way to make that money back.ถ้าเขาจ่ายมาก เขาต้องมีทางให้ได้เงินกลับมา
Kendrick overpaid to acquire that company.เค็นดริกจ่ายมากเกินไปเพื่อให้ได้บริษัทนั่น
I go back to my apple martinis and overpaid lobbyists.ฉันกลับไปที่แก้วมาร์ตินี่กับแอปเปิ้ล และนักล็อบบี้กระเป๋าหนัก
Against the corporate fat cats who think overpaid athletes are more important than our city's children?สู้กับพวกนายทุนกระเป๋าตุง ที่คิดว่านักกีฬาค่าตัวแพง สำคัญกว่าลูกๆ หลานๆ ของเรา?
Hollis Percy overpaid his workers.ฮอลลิส เพอร์ซี จ่ายเงิน คนงานเกินกำลัง
World's most overpaid meter maid.- ตำรวจจราจรที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลก
They're all overpaid.จะได้เงินเดือนเยอะไปไหน?
Well, if he overpaid, he must have a way to make that money back.ถ้าจ่ายมาก เขาต้องมีทางได้เงินกลับมา
Well, then, I seriously overpaid.งั้นผมก็จ่ายแพงเกินไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overpaid
Back to top