ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overmanned

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overmanned*, -overmanned-

overmanned ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overmanned (adj.) ซึ่งมีผู้ทำงานมากเกินไป Syn. overstaffed Ops. undermanned

overmanned ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ้างบุคลากรมากเกินไป[v. exp.] (jāng bukkha) EN: be overstaffed ; be overmanned FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overmanned
Back to top