ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overladen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overladen*, -overladen-

overladen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overladen (adj.) ซึ่งแบกภาระหนักเกินไป

overladen ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruí, ㄖㄨㄟˊ, 蕤] fringe; overladen with flowers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overladen
Back to top