ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overground

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overground*, -overground-

overground ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overground (adv.) บนผิวดิน

overground ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
oberirdisch {adv}overground

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overground
Back to top