ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overcapitalized

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overcapitalized*, -overcapitalized-

overcapitalized ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overcapitalized (adj.) ซึ่งกำหนดต้นทุนสูงเกินไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overcapitalized
Back to top