ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ovarian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ovarian*, -ovarian-

ovarian ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ovarian (n.) รังไข่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ovarian ductท่อรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ovarian neoplasmsเนื้องอกรังไข่ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But, of course. That was my victory day. The fruition of my deeply-laid plans to escape from that cursed ovarian bastille!ก็แน่ล่ะ นั่นมันวันแห่งชัยชนะของฉัน นั่นคือการบรรลุผลของแผนอันลึกซึ้ง
But camille was diagnosed with ovarian cancer when she was 14.แต่คามิลถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งรังไข่ตอนเธออายุ14
She had ovarian cancer.หล่อนเป็นมะเร็งรังไข่
Mi-ran had ovarian cancer.มิเรนเป็นมะเร็งรังไข่
I will pretend like, um, an ovarian cyst burst.ฉันจะแกล้งทำ โรครังไข่ถูกกระตุ้นหนัก
Tami-Lynn, because of your history of excessive drug use your ovarian canal has been somewhat compromised.แทมิลินน์ เพราะประวัติการใช้ยา อย่างโชกโชนของคุณ ท่อนำไข่ของคุณจึงเสียหาย

ovarian ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
濾胞[ろほう, rohou] (n) follicle (esp. an ovarian follicle)
共分散[きょうぶんさん, kyoubunsan] (n) covariance
卵胞[らんぽう;らんほう, ranpou ; ranhou] (n,adj-no) (ovarian) follicle
Japanese-English: COMDICT Dictionary
共用分散[きょうようぶんさん, kyouyoubunsan] covariance

ovarian ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เนื้องอกในรังไข่[n. exp.] (neūa-ngøk n) EN: ovarian cyst FR:
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: analysis of covariance (ANCOVA) FR:
โคแวเรียนต์[X] (khōwaērīen) EN: covariant FR:
ความแปรปรวนร่วม[n. exp.] (khwām praēp) EN: covariance ; common variance ; pool variance FR: covariance [f]
ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว[n. exp.] (khwām praēp) EN: covariance FR:
แปรปรวนร่วมเกี่ยว[n. exp.] (praēprūan r) EN: covariant FR:

ovarian ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ovarial {adj}; den Eierstock betreffend [med.]ovarian; ovary-related

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ovarian
Back to top