ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outwork

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outwork*, -outwork-

outwork ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outwork (n.) งานที่ทำที่บ้าน
outworker (n.) คนทำงานที่บ้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
outwork(เอาทฺเวิร์ค') vt. ทำงานได้ดีกว่า,ทำงานได้เร็วกว่า,ทำให้เสร็จ,ทำงานสำเร็จ. n. (เอาทฺ'เวิร์ค) สิ่งก่อสร้างป้องกันข้าศึกรอบนอกที่ง่าย ๆ, See also: outworker n.
English-Thai: Nontri Dictionary
outwork(n) ด่านชั้นนอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think Glenn said it pretty well. They're just outworking us.ฉันคิดว่าเกล็นบอกว่ามันสวยดี พวกเขาอีกครั้งเพียงผลสืบเรา

outwork ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heimarbeit {f}outwork

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outwork
Back to top